Việc chia quyền sử dụng đất của vợ, chồng khi ly hôn được thực hiện như thế nào?

In

Việc chia quyền sử dụng đất của vợ, chồng khi ly hôn được thực hiện như thế nào?

 

Đáp: Điều 97 – Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

  1. Quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.
  2. Việc chia quyền sử dụng đất chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:
    1. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng những phải thanh toán cho bên kí phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

  1. Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;
  2. Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng; đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 95 của Luật này;
  3. Việc chia quyền sử dụng đối với các loại đất khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật dân sự.
  4. Trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 96 của Luật này.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: