Home TIÊU ĐIỂM CEO – Anh là ai?

CEO – Anh là ai?

Email In PDF.

CEO – Anh là ai

 

1. CEO – anh là ai?

Năm 1975, Hội đồng quản trị Hoa Kỳ có xuất bản cuốn sách “ Định nghĩa công việc của quản trị viên” ( Defining the Manager’s Job) trong đó công bố kết quả khảo sát về các chức danh ( position title) trong các công ty, liệt kê từ trên xuống dưới như sau: Chairman of the Board, Vice chairman of the Board, President and Chief Executive Officer (CEO), President, Division President… Nếu xem cách viết nguyên thủy là President and Chief Executive Officer và thứ tự của nó đặt trên President thì khó có thể dịch CEO là CEO như ở Việt Nam hiện nay. Hơn nữa CEO chỉ dùng cho công ty đã niêm yết. Theo cơ cấu quyền lực trong công ty Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường kiêm luôn CEO, bởi vậy CEO có quyền lực rất lớn.

Tuy nhiên, chúng ta có thể gọi CEO theo cách gọi phổ biến trong tiếng Việt hiện nay cho vị trí này là Tổng giám đốc, Giám đốc công ty, Giám đốc điều hành. Trong Tiếng Anh ngoài CEO (Chief Executive Officer) cũng còn có nhiều từ tương đương như General Manager, General Director, Managing Director. Director…

Nói chung, CEO là người quản lý điều hành cao nhất một công ty và thường là người đại diện cho công ty về mặt pháp luật. Cấp trên của CEO là Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH). Cấp dưới của CEO là các Giám đốc chức năng (Giám đốc tài chính, Giám đốc bán hàng…) và toàn bộ bộ máy nhân sự của công ty. Với vị trí và quyền hạn rất cao như thế, công việc của một CEO là lập kế hoạch hoạt động cho công ty (hoạch định, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kế hoạch), thiết lập bộ máy quản lý, xây dựng văn hóa công ty, thực hiện các hoạt động tài chính (huy động, sử dụng, kiểm soát vốn) và một nhiệm vụ rất quan trọng nữa của CEO là dụng nhân, xây dựng và vận hành bộ máy nhân sự hiệu quả… Nói một cách ví von, nếu công ty như một cỗ máy thì CEO là người vận hành sửa chữa, bảo trì, nâng cấp để bộ máy ấy luôn hoạt động một cách trơn tru và hướng đến chỉ số công suất cao nhất.

2. CEO làm gì trong công ty?

Theo tư vấn của McKinsey và tổng kết mô hình quản trị và điều hành của các công ty ở các nước trên thế giới, những công việc cụ thể CEO phải làm trong công ty bao gồm:

a) Đảm bảo mối quan hệ với Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị:

 • Thiết lập mối quan hệ gần gũi và hiệu quả với Chủ tịch và Hội đồng quản trị;
 • Tương tác với Hội đồng quản trị để xác nhận và nắm bắt cơ hội kinh doanh mới;
 • Thảo luận với Chủ tịch Hội đồng quản trị để chuẩn bị họp Hội đồng quản trị hàng năm, lịch trình và công văn, tài liệu họp của Hội đồng quản trị;
 • Cung cấp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các thông tin chính xác, đúng thời điểm và thích hợp để phổ biến đến Hội đồng quản trị, qua đó thông báo sự quan tâm đối với hoạt động và triển vọng của công ty.
 • Thực hiện các chức năng và quyền hạn đã được Hội đồng quản trị ủy nhiệm.
 • Chuyển giao các quyết định và những vấn đề nằm ngoài phạm vi quyền hạn cho Hội đồng quản trị duyệt;
 • Sẵn sàng tư vấn Hội đồng quản trị bất kỳ những dự án phát triển nào mang tính đối lập trong mối quan hệ giữa công ty và/hoặc với môi trường pháp luật hoặc môi trường hoạt động.
b) Phát triển năng lực lãnh đạo:
 • Cung cấp những ý kiến tư vấn sáng suốt và đầy đủ thông tin cho Hội đồng quản trị và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong các hoạt động quản trị công ty;
 • Thi hành hiệu quả những quyết định của Hội đồng quản trị; Đề bạt cán bộ và ủng hộ những thay đổi về tổ chức và cổ phần theo định hướng thực hiện sứ mệnh của công ty;
 • Khuyến khích sáng tạo trong công ty;
 • Hoạt động điều hành phù hợp với chiến lược công ty, sứ mệnh, giá trị, mục tiêu, quy tắc và quy trình mà Hội đồng quản trị đã duyệt đồng thời khuyến khích những đóng góp trao đổi mở từ các cấp theo định hướng giúp CEO hoàn thành mục tiêu.
 • Không ngừng phát triển năng lực bản thân nhằm nâng tầm khả năng lãnh đạo công ty đạt được các mục tiêu và sứ mệnh đã đề ra.
c) Chia sẻ kiến thức và truyền thông:
 • Thực hiện những quan hệ cơ bản giữa CEO và nhân viên;
 • Đảm bảo rằng Hội đồng quản trị và nhân viên nhận thông tin đúng thời điểm, có giá trị, chính xác và thích hợp;
 • Tuân thủ và hài hòa mối quan hệ giữa công ty với thị trường và cộng đồng;
 • Đảm bảo tổ chức và những yếu tố của công ty như sứ mệnh, chương trình, sản phẩm, dịch vụ phải thống nhất thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và xác thực cho tất cả các bên liên quan.
d) Ra quyết định:
 • Hệ thống chính sách nội bộ và hoạch định hướng đi cho công ty;
 • Đảm nhận và ký duyệt tất cả các hoạt động và sáng kiến được quyết định thực hiện;
 • Bổ nhiệm nhân sự trong công ty;
 • Quyết định và hướng dấn công tác chuẩn bị hành động cho nhân viên.
e) Lập kế hoạch sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ:
 • Duyệt và giám sát thiết kế, dây chuyền sản xuất/ dịch vụ, tiếp thị, phân phối và chất lượng của các chương trình, sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp;
 • Chuẩn bị nhân sự và các nguồn lực cho hoạt động của công ty, chuẩn bị đủ tài chình cho sản phẩm và dịch vụ tương ứng;
 • Đảm bảo thương hiệu và danh tiếng của công ty luôn được củng cố.
f) Quản trị chiến lược kinh doanh:
 • Dẫn dắt quá trình xây dựng các dự án chiến lược, sách lược kinh doanh của công ty;
 • Giám sát hoạt động của tổ chức và đảm bảo các hoạt động này thực hiện đúng với quy trình, chính sách, mục tiêu, giá trị, sứ mệnh và chiến lược Hội đồng quản trị đã duyệt.
 • Giám sát môi trường hoạt động thị trường bên ngoài về sự thay đổi và xu hướng có thể mang lại cơ hội hay đe dọa cho tổ chức tư vấn cho Hội đồng quản trị;
 • Đảm bảo đội ngũ nhân viên thừa hành làm việc tự chủ, tin cậy, chia sẻ thông tin cho nhau, sử dụng kỹ năng của nhân viên và loại trừ những trở ngại khó khăn trong việc phối hợp của hoạt động nhóm.
g) Quản trị nhân sự:
 • Đảm bảo quản trị hiệu quả nhân sự của tổ chức dựa trên với những chính sách và quy trình nhân sự đã được thông qua phù hợp với điều lệ và pháp luật hiện hành;
 • Khuyến khích/ động viên nhân viên làm việc và hợp tác tốt. Thu hút và lưu giữ nhân sự có trình độ cao để đáp ứng những yêu cầu hiện tại và tương lai của công ty;
 • Duy trì môi trường làm việc phát triển khả năng và kỹ năng cá nhân để khuyến khích cá nhân tiến bộ.
h) Quản trị tài chính, thuế, rủi ro và tài sản:
 • Đề nghị ngân sách dự đoán kinh phí tương tự hàng năm cho Hội đồng quản trị duyệt;
 • Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hiệu quả và có năng suất thích ứng với điều lệ, quy định pháp luật, ngân sách hàng năm, dự án chiến lược đã duyệt;
 • Giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính, đảm bảo tất cả các bản báo cáo phải phù hợp với đòi hỏi của Hội đồng quản trị và pháp luật;
 • Thực hiện quản trị rủi ro một cách hệ thống, chiến lược và thích hợp trong phạm vi công ty.

      Qua đây có thể thấy, mặc dù mọi người quan niệm công việc chủ yếu của CEO là điều hành công ty nhưng trong cơ chế quản trị và điều hành công ty hiện đại nhiệm vụ đầu tiên của CEO phải là đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị. Theo quan điểm hiện đại về quản trị và điều hành công ty, vai trò của Hội đồng quản trị được nâng cao bởi Hội đồng quản trị là đại diện cho chủ sở hữu và từ đây đặt ra yêu cầu là Hội đồng quản trị phải thực sự đại diện cho chủ sở hữu. Nói một cách hình ảnh, công ty như một con tài, Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định con tàu phải đi đến đâu, CEO có trách nhiệm lái con tàu đúng đến đích mà Hội đồng quản trị đã chọn. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị trao cho bộ máy điều hành công ty (như thủy thủ đoàn của con tàu) được thực hiện thông qua CEO, do vậy đối với Hội đồng quản trị tất cả thẩm quyền và trách nhiệm của bộ máy điều hành sữ được xem là thẩm quyền và trách nhiệm của CEO. Theo đó, CEO chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc đạt được các mục tiêu đã thỏa thuận trong phạm vi quyền hạn mà Hội đồng quản trị đã trao cho CEO. CEO phải báo cáo lên Hội đồng quản trị trong mỗi lần họp Hội đồng quản trị và thông báo kịp thời cho Hội đồng quản trị về:

 • Tất cả các vấn đề ảnh hưởng trọng yếu tới công ty và kết quả hoạt động của công ty bao gồm tất cả các triển vọng phát triển quan trọng mang tính chiến lược.
 • Tất cả các hoạt động kế hoạch không đạt yêu cầu và các đề xuất để khắc phục tình hình;
 • Tất cả các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng tới cổ đông và các thị trường gắn liền với lợi ích của các cổ đông.

       Bên cạnh đó, CEO cần cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên không điều hành thường xuyên rà soát lại quy hoạch phát triển đối với các thành viên rà soát lại quy hoạch phát triển đối với các thành viên điều hành trong Hội đồng quản trị và các bộ quản lý cấp cao. Để thực hiện điều đó, CEO cần báo cáo về:

 • Tất cả các vấn đề ảnh hưởng trọng yếu tới công ty và kết quả hoạt động của công ty bao gồm tất cả các triển vọng phát triển quan trọng mang tính chiến lược.
 • Tất cả các hoạt động kế hoạch không đạt yêu cầu và các đề xuất để khắc phục tình hình;
 • Tất cả các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng tới cổ đông và các thị trường gắn liền với lợi ích của các cổ đông.

       Bên cạnh đó, CEO cần cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên không điều hành thường xuyên rà soát lại quy hoạch phát triển đối với các thành viên điều hành trong Hội đồng quản trị và các bộ phận quản lý cấp cao. Để thực hiện điều đó, CEO cần báo cáo về:

 • Cơ cấu tổ chức của công ty và các hệ thống hiện có nhằm phát triển đội ngũ lãnh đạo cao cấp của công ty;
 • Hiệu quả của tổ chức và việc lãnh đạo của tổ chức so với các chỉ số tiêu chuẩn tương ứng.

      Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, CEO phải hành động trong phạm vi và quyền hạn đã được quy định trước. Do vậy, thông thường CEO không nên hành động mà không tính đến ảnh hưởng đối với lợi ích lâu dài của cổ đông và hậu quả của:

 • Những hành động liên quan tới môi trường, sức khỏe và sự an toàn
 • Những hành động mang tính chính trị;
 • Chiến lược nguồn vốn.

CEO cũng không nên:

 • Chỉ chú ý tới những rủi ro cá nhân thay vi quan tâm tới rủi ro của toàn bộ cổ đông nói chung trong quá trình quản trị rủi ro của công ty
 • Để những tài sản của công ty trong tình trạng không được bảo quản đầy đủ, phải chịu những nguy cơ không cần thiết hoặc không được bảo vệ;
 • Khiến cho hoặc cho phép các nhân viên hoặc những người khác đang làm việc cho công ty bị đối xử hoặc chịu các điều kiện không đúng phẩm giá, không bình đẳng, thiếu công bằng và không an toàn.
 • Để xảy ra bất cứ hành động nào mang tính không công bằng, không chính đáng, không trung thực hoặc kéo theo hành động ép buộc.
 • Cho phép thực hiện việc thanh toán hoặc trao thưởng trừ khi những khoản này là do những đóng góp trong việc đạt được các mục tiêu đề ra của Hội đồng quản trị và tương xứng với mức độ đóng góp để đạt được những mục tiêu đó.

       Bên cạnh những quy định về vai trò trách nhiệm riêng cho từng đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị hay CEO thì pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp cũng có những quy định về các nghĩa vụ mà thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hay CEO phải thực hiện.

Trích “CEO và Hội đồng quản trị”

Luật sư Tống Văn Thủy

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu