Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật đầu tư Công văn 396/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Công văn 396/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 396/TTg-KTN
V/v: Thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư của PVN.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 630/DKVN-HĐTV ngày 24 tháng 01 năm 2014 và ý kiến Bộ Công Thương (công văn số 1457/BCT-KH ngày 27 tháng 02 năm 2014), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1427/BKHĐT-KTCN ngày 13 tháng 3 năm 2014), Bộ Tài chính (công văn số 2708/BTC-TCDN ngày 04 tháng 3 năm 2014) về thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư của PVN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện phê duyệt các dự án theo quy định tại Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2013, nhưng không vượt quá mức quy định đối với dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu