Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật đầu tư Công văn 6142/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung

Công văn 6142/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung

Email In PDF.
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------
Số: 6142/UBND-CT
V/v: Quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất;

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận Công văn số 5733/VPCP-KTN ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung (gửi đính kèm).
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND Thành phố Hà Nội có ý kiến chỉ đạo như sau:
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tham mưu, đề xuất triển khai việc thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, phối hợp với Sở Công thương trong việc cấm, hạn chế cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung trên địa bàn.
- Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất chỉ đạo chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung và đấu nối xử lý nước thải với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cấm và hạn chế cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải lập trung.
- Giao Sở Công thương chỉ đạo chủ đầu tư các cụm công nghiệp khẩn trương xây dựng các khu nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp.
- Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với Công an Thành phố và các sở, ngành liên quan, đơn vị, quận, huyện, thị xã nơi có Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đồng thời với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường tại địa phương.
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành liên quan, đơn vị quận, huyện và thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các Đ/c PCTUBND TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Ban QLKCN Cao Hòa Lạc;
- CVP, PCVP Lý Văn Giao;
- Phòng CT TH;
- Lưu: VT, CTt
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu