Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 2449/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014

Quyết định 2449/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014

Email In PDF.

BỘ TƯ PHÁP
----------------

Số: 2449/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO

DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014:

1. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Trưởng ban;

2. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp – Phó Trưởng Ban;

3. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Thường trực Ban Chủ nhiệm, Chánh Văn phòng Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp – Phó Trưởng Ban;

Điều 2. Ban Quản lý Chương trình có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Chỉ đạo Chương trình; điều hành hoạt động của Tổ Thư ký, bộ phận Kế toán và Thủ quỹ Chương trình; triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện Chương trình; quản lý kinh phí thực hiện Chương trình được Ngân sách Nhà nước cấp thông qua Bộ Tư pháp và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

Điều 3. Ban Quản lý chương trình làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng Ban chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban. Các Phó Trưởng Ban làm việc theo sự phân công của Trưởng Ban.

Điều 4. Ban Quản lý Chương trình được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để tiếp nhận, quản lý kinh phí Chương trình, được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong giao dịch công tác.

Trưởng Ban quản lý Chương trình là Chủ tài khoản. Trưởng Ban quản lý Chương trình quyết định người được ủy quyền của Chủ tài khoản.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương;
- Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Phúc, Đồng Nai; ĐắkLắk, Quảng Bình, Tuyên Quang;
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; Liên minh hợp tác xã Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo;
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu