Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1775/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định 1775/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Email In PDF.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------

Số: 1775/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY HOA TIÊU KHU VỰC I THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 8153/BTC-TCDN ngày 23/6/2010 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về vốn điều lệ, nguồn bổ sung vốn điều lệ cho các công ty hoa tiêu hàng hải;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 1057/TTr-CHHVN ngày 21/5/2010; Phương án chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực IV thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 11/6/2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I (có trụ sở chính tại: số 8 Đường Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; tài khoản số: 0071000009768 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THE FIRST ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PILOTCO - I

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Đường Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Vốn điều lệ: 170.220.703.425 đồng (một trăm bảy mươi tỷ, hai trăm hai mười triệu, bảy trăm lẻ ba nghìn, bốn trăm hai mươi lăm đồng).

Chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu hiện có tại Công ty Hoa tiêu khu vực I thời điểm 31/12/2009 (mã số 410 bảng cân đối kế toán) với số vốn điều lệ nêu trên là 36.000.000.000 đồng sẽ điều chuyển cho Công ty Hoa tiêu khu vực IV: 5.000.000.000 đồng; Công ty Hoa tiêu khu vực VI: 3.000.000.000 đồng; Công ty Hoa tiêu khu vực VII: 15.000.000.000 đồng; Công ty Hoa tiêu khu vực VIII: 13.000.000.000 đồng.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Cung cấp dịch vụ dẫn tàu ra vào cảng trong vùng hoa tiêu hàng hải hoặc tuyến dẫn tàu được giao;

2. Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch,

3. Kinh doanh bất động sản, cho thuê phương tiện và tài sản;

4. Kinh doanh dịch vụ tàu lai;

5. Huấn luyện hoa tiêu. Cho thuê hoa tiêu, thuyền viên;

6. Đại lý tàu biển và dịch vụ hàng hải;

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Hoa tiêu khu vực I do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty Hoa tiêu khu vực I.

Giám đốc Công ty Hoa tiêu khu vực I có trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh và bàn giao doanh nghiệp theo đúng quy định; điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

Điều 6. Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Công ty Hoa tiêu khu vực I , Chủ tịch và Giám dốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu