Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 3710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 cho Công ty mẹ - Công ty Vận tải đa phương thức

Quyết định 3710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 cho Công ty mẹ - Công ty Vận tải đa phương thức

Email In PDF.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------

Số: 3710/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2009

CHO CÔNG TY MẸ - CÔNG TY VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ công văn số 15502/BTC-TCDN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2009;

Xét đề nghị của Công ty Vận tải đa phương thức tại công văn số 19/CV-HĐQT ngày 10/5/2010 và biên bản cuộc họp ngày 10/9/2010 của Tổ Giám sát;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 cho Công ty mẹ - Công ty Vận tải đa phương thức là loại B.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Vận tải đa phương thức, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TC (M-05b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu