Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam

Quyết định 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 343/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét đề nghị của Bộ Công thương tại Tờ trình số 0986/TTr-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011; của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 18/TTr-BNV ngày 01 tháng 03 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam như sau:
1. Ông Đỗ Xuân Trụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên;
2. Ông Vũ Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;
3. Ông Phạm Văn Tụ, Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng Ban Kiểm soát, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu