Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt IV cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt IV cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Email In PDF.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------
Số: 552/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2009 ĐỢT IV CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ công văn số 1611/BTC-TCDN ngày 29/01/2011, công văn số 3167/BTC-TCDN ngày 10/3/2011 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2009;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2009 đợt IV cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

 

STT
Tên doanh nghiệp
Xếp loại doanh nghiệp
1
Tổng công ty Vận tải thủy
B
2
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
B
3
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1
B
4
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
A
5
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5
B
6
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6
B
7
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8
B
8
Tổng công ty Xây dựng Thăng Long
B
9
Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa
C
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Vận tải thủy, Công nghiệp ô tô Việt Nam, Xây dựng công trình giao thông 1, Xây dựng công trình giao thông 4, Xây dựng công trình giao thông 5, Xây dựng công trình giao thông 6, Xây dựng công trình giao thông 8, Xây dựng Thăng Long; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, TCCB, TC (M-05b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu