Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Nghị định 28/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành Kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yê

Nghị định 28/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công ban hành Kèm theo Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yê

Email In PDF.
CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 28/2011/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
-----------------------------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục doanh nghiệp không được đình công quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 122/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công; ban hành kèm theo Nghị định này Danh mục doanh nghiệp không được đình công.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp không được đình công chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
DANH MỤC
DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 28/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ)
I. NGÀNH ĐIỆN
1. Công ty Thủy điện Hòa Bình
2. Công ty Thủy điện Sơn La
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ
4. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia
5. Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia
II. NGÀNH KHÍ ĐỐT
1. Tổng công ty Khí Việt Nam
2. Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro
3. Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí
III. NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc
2. Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
3. Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam
4. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I
6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực II
7. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực III
8. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
9. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực V
10. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
11. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
12. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
13. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực IX
14. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải - TKV
15. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
16. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
17. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải.
IV. NGÀNH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
1. Công ty Viễn thông liên tỉnh
2. Công ty Viễn thông quốc tế
3. Công ty Bưu chính liên tỉnh và quốc tế
4. Cục Bưu điện Trung ương
5. Công ty Cung cấp hạ tầng mạng thuộc Công ty Viễn thông điện lực
6. Công ty Cung cấp hạ tầng mạng thuộc Tổng công ty Viễn thông quân đội
7. Công ty Cung cấp hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Viễn thông Việt Nam
V. DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐÔ THỊ
1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội
3. Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội
4. Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội
5. Công ty Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh
6. Công ty Thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh
7. Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
8. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
9. Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
10. Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
11. Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
12. Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
13. Nhà máy Nước Thủ Đức
13. Nhà máy Nước Tân Hiệp
15. Xí nghiệp Cấp nước Trung An
16. Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch
17. Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa
18. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Hải Phòng
19. Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng
20. Công ty Thoát nước Hải Phòng
21. Công ty Cấp nước Đà Nẵng
22. Công ty Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng
23. Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ
24. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Cần Thơ
25. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ô Môn
26. Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước Cần Thơ
27. Xí nghiệp Thoát nước Cần Thơ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu