Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Quyết định 1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 1517/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ CỦA
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP như sau:
1. Cổ phần nhà nước nắm giữ: 636.844.034 cổ phần, chiếm 93,93% vốn điều lệ;
2. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.081.900 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ;
3. Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 1.000.000 cổ phần, chiếm 0,147% vốn điều lệ;
4. Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài: 39.074.066 cổ phần, chiếm 5,763% vốn điều lệ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Thép Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (05b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu