Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13-HĐBT ngày 23/01/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Viện Vật lý kỹ thuật trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13-HĐBT ngày 23/01/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Viện Vật lý kỹ thuật trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp

Email In PDF.
CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 92/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 13-HĐBT NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 1985 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ ĐẠI HỌC
VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP
----------------
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 13-HĐBT ngày 23 tháng 01 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Viện Vật lý kỹ thuật trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp như sau:
1. Bỏ cụm từ “trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp” tại Điều 1.
2. Bãi bỏ các điều 2, 3, 4 và 5.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức lại Viện Vật lý kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ trưởng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu