Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 2134/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển công ty Cảng hàng không Tuy Hòa về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Quyết định 2134/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển công ty Cảng hàng không Tuy Hòa về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Email In PDF.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
Số: 2134/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG TUY HÒA VỀ LÀM ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Thông báo Nghị quyết Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải số 70/BCSĐBGTVT ngày 20/9/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Chuyển nguyên trạng Công ty Cảng hàng không Tuy Hòa thuộc Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam, kể từ ngày 01/10/2011.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung chủ trì phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam tổ chức việc giao, nhận Công ty Cảng hàng không Tuy Hòa và báo cáo về Bộ Giao thông vận tải. Trong quá trình bàn giao không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
2. Giao Vụ Tài chính chủ trì hướng dẫn chuyển giao vốn, tài sản, tài chính của Công ty Cảng hàng không Tuy Hòa theo quy định.
3. Giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì hướng dẫn việc chuyển giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng tại Công ty Cảng hàng không Tuy Hòa, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn bay.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam, Giám đốc Công ty Cảng hàng không Tuy Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố: Phú Yên, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Tổng công ty Hàng không VN;
- Tổng công ty Quản lý bay VN;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (Dam-10b).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu