Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 5151/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Quyết định 5151/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Email In PDF.
BỘ CÔNG THƯƠNG
----------------
Số: 5151/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Công văn số 6524/VPCP-ĐMDN ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ);
Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Công văn số 813/TĐDMVN-QLNNL ngày 05 tháng 10 năm 2011 về việc thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại Tập đoàn, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối.
Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Điều 2. Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương để thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn Dệt May Việt Nam chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để cổ phần hóa Tập đoàn theo quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan và Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Công nghiệp nhẹ, Kế hoạch, Pháp chế, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu