Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông báo 260/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Thông báo 260/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 260/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Ngày 13 tháng 10 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi là “Ban Chỉ đạo”) về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2011. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo về tình hình công tác 9 tháng đầu năm, chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2011 và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
Trong 9 tháng đầu năm 2011, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đặt ra; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, về tổ chức, quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.
1. Phối hợp với cơ quan soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành: Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định quy định việc áp dụng Luật Cán bộ công chức đối với các chức danh lãnh đạo quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.
Phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn chỉnh: Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; dự thảo Nghị định về thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; dự thảo Quy định về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên; chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
2. Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 và đôn đốc thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trình Thủ tướng phê duyệt trên 30 phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 của các Bộ, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91; phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long; bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, …
Trong 9 tháng đầu năm 2011, số doanh nghiệp mới đăng ký khoảng 57.800 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước đạt trên 363,7 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới đến hết tháng 9 năm 2011 là 602,3 nghìn doanh nghiệp.
Thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đặc biệt; đôn đốc xây dựng lại vốn điều lệ và quy chế quản lý tài chính theo quy định của pháp luật góp phần kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin theo Kết luận của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh trước hết là kết quả rà soát đất đai ở 15 tỉnh, thành phố, 04 tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.
Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành các văn bản về cơ chế chính sách trong sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp còn chậm so với chương trình, kế hoạch; chưa hoàn thiện khung pháp lý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động; việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước còn lúng túng. Các cơ chế chính sách do không được sửa đổi, bổ sung kịp thời đã ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2011
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công tiếp tục phối hợp, đôn đốc việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011 có gắn đến năm 2012 và những công việc khác. Cụ thể là:
1. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:
- Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước;
- Dự thảo Quy định về kiểm soát viên, chức năng nhiệm vụ của kiểm soát viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm 2011 - 2015;
- Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
- Dự thảo Quy định về đặt tên tổng công ty trong các tập đoàn kinh tế nhà nước; tên gọi Tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong khu vực kinh tế tư nhân;
- Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước;
- Đề án tách chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước;
- Đề án đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường;
- Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
- Đề án Tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam;
- Đề án thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Những việc trên, căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xác định cụ thể cho quý IV năm 2011 và gắn đến năm 2012.
b) Chuẩn bị báo cáo sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị trong tháng 12 năm 2011.
c) Có giải pháp phù hợp trong thống kê, tổng hợp phân tích để nắm rõ được thực trạng doanh nghiệp dân doanh.
2. Đồng chí Trần Văn Hiếu, thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tài chính:
a) Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2011:
- Dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Dự thảo Nghị định về quản lý đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước và Quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và tại các doanh nghiệp khác;
- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu.
b) Ban hành trong quý IV năm 2011:
Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
3. Đồng chí Phạm Minh Huân, thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý IV năm 2011 trình Chính phủ dự thảo Quy định về quản lý tiền lương đối với viên chức quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
4. Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:
- Hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 giai đoạn 2011 - 2015 trong quý IV năm 2011;
- Chuẩn bị để tổng kết 10 năm thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong tháng 12 năm 2011;
- Chuẩn bị để sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước trong tháng 12 năm 2011;
- Trình Thủ tướng Chính phủ việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Bổ sung Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia thành viên Ban Chỉ đạo;
- Phối hợp Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin tiếp tục phục vụ việc thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;
- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tổng Liên đoàn Lao động VN;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp TW;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91;
- Các đồng chí thành viên BCĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu