Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 18/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2010 đợt I cho các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 18/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2010 đợt I cho các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Email In PDF.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
Số: 18/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2010 ĐỢT I CHO CÁC TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY TRỰC THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;
Căn cứ công văn số 11159/BTC-TCDN ngày 22/8/2011 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2010;
Xét đề nghị của Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty) các tổng công ty, công ty thuộc Bộ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng-Trưởng ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2010 đợt 1 cho các tổng công ty, trực thuộc Bộ Giao thông vận tải như sau:

 

STT
Tên doanh nghiệp
Xếp loại doanh nghiệp
1
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
A
2
Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung
B
3
Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải
A
4
Nhà xuất bản Giao thông vận tải
B
5
Công ty Vận tải và Xây dựng
C
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung, Công ty Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải; Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc Công ty Vận tải và Xây dựng; Chủ tịch Công ty, Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, ĐM&QLDNGTVT (M-05b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu