Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 501/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Quyết định 501/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Email In PDF.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------
Số: 501/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TẠM THỜI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-BGTVT ngày 08/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
Xét đề nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Tờ trình số 01/HĐTV ngày 20/02/2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Điều lệ tạm thời này và tiếp tục cập nhật các quy định của Nhà nước, trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động chính thức của Tổng công ty.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Công đoàn GTGT Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Lưu: VT, QLDN(Dam-10b).
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu