Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông tư 142/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

Thông tư 142/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 2933/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và tư cách pháp nhân
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam là một tổ chức kinh tế do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn được thành lập theo Quyết định số 2933/QĐ-BTC ngày 05/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về kinh doanh xổ số, chế độ quản lý tài chính của Công ty và quy định tại Điều lệ này.
3. Tên doanh nghiệp:
- Tên tiếng Việt đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam.
4. Trụ sở chính: Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở chính tại số 8 Phan Huy Chú - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.
5. Công ty có một số chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thành lập các chi nhánh do Chủ tịch Công ty quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở chấp thuận của Bộ Tài chính.
6. Công ty có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong nước, nước ngoài theo quy định của pháp luật.
7. Công ty có vốn và tài sản riêng, thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và chế độ thống kê theo quy định định của pháp luật.
8. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc Công ty.
Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh
Điều 3. Vốn điều lệ và vốn hoạt động của Công ty
3. Vốn hoạt động của công ty bao gồm: Vốn điều lệ do Nhà nước cấp và bổ sung trong quá trình hoạt động kinh doanh, các nguồn vốn vay, vốn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành
Điều 5. Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu
2. Bộ Tài chính uỷ quyền cho Chủ tịch Công ty thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước tại Công ty theo quy định tại Điều 13 Điều lệ này.
Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty thực hiện theo Điều 64, Điều 65 và Điều 66 Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn có liên quan và quy định tại Điều lệ này.
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ
Điều 8. Nhiệm vụ hoạt động
Thực hiện phát hành các loại hình sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi cả nước để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo duy trì an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Tổ chức phân phối vé số thông qua các thiết bị điện tử, phương tiện viễn thông, Internet đảm bảo an toàn, bảo mật, ổn định, minh bạch, khách quan và trung thực.
Tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn được chủ sở hữu chấp thuận.
Thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước và nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán để lại 100% cho các địa phương để sử dụng cho các mục tiêu nâng cao phát triển y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Điều 9. Quyền hạn của Công ty
c) Chủ động tổ chức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua các thiết bị điện tử, phương tiện viễn thông, Internet theo kế hoạch kinh doanh được Bộ Tài chính phê duyệt và phát triển mạng lưới phân phối thông qua việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân làm đại lý theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số;
Điều 10. Nghĩa vụ của Công ty
Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH
Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Công ty
b) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc;
Điều 12. Chức năng của Chủ tịch Công ty
2. Chủ tịch Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.
Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty
12. Tổ chức thực hiện các quyết định của chủ sở hữu Công ty.
e) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty; số lượng Phó Tổng giám đốc;
15. Thực hiện phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ sở hữu và quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 14. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch Công ty.
a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
b) Có năng lực quản lý và kinh doanh, có trình độ đại học trở lên; nắm vững chính sách về lĩnh vực xổ số và có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành trong lĩnh vực tài chính, xổ số;
e) Không phải là người liên quan (vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột) của người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Chủ tịch Công ty;
b) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố, bị tòa án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
d) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
đ) Không tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu;
e) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính Công ty;
g) Xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật;
h) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác;
i) Nghỉ hưu;
k) Các trường hợp khác theo quyết định của chủ sở hữu phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Công ty căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
Điều 15. Kiểm soát viên
5. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Kiểm soát viên căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
Điều 16. Chức năng của Tổng giám đốc
Điều 17. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, ký hợp đồng thuê, chấm dứt hợp đồng thuê, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc
đ) Tự nguyện xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo đúng trình tự pháp luật;
e) Khi có quyết định điều chuyển, nghỉ hưu hoặc được bố trí công việc khác;
g) Không đảm bảo sức khoẻ để đảm nhận công việc.
3. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc căn cứ vào quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
Điều 18. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc
Điều 19. Quyền hạn của Tổng giám đốc
7. Quyết định quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng cho người lao động và cán bộ quản lý trừ các chức danh do chủ sở hữu Công ty quyết định và thực hiện trả lương, thù lao, tiền thưởng cho người lao động và cán bộ quản lý trên cơ sở quy định của pháp luật về cơ chế tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Điều 20. Quan hệ giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch Công ty, Chủ sở hữu trong quản lý, điều hành Công ty
3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Chủ tịch Công ty phải gửi báo cáo bằng văn bản về quyết định của Chủ tịch Công ty về các vấn đề phải xin ý kiến của chủ sở hữu công ty chấp nhận quy định tại Điều lệ này.
4. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Công ty và các kiến nghị phê duyệt của Chủ tịch Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ này, Chủ sở hữu phải ra quyết định bằng văn bản phê duyệt hoặc trả lời Công ty.
6. Trường hợp cuộc họp do Chủ tịch Công ty chủ trì để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.
Điều 21. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty
2. Phó Tổng giám đốc có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Tổng giám đốc giao phù hợp với Điều lệ này, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
a) Kế toán trưởng tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Công ty; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại Công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, trước Chủ tịch Công ty và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc ủy quyền; thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác được quy định theo Luật Kế toán và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan;
b) Kế toán trưởng phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện quy định trong Luật Kế toán và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
4. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng được bổ nhiệm với thời hạn tối đa là 05 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại. Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.
Điều 22. Bộ máy giúp việc của Công ty
Điều 23. Chi nhánh của Công ty
Chương IV
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Điều 24. Cơ chế tài chính - kế toán của Công ty
Điều 25. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
2. Nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được phân bổ dựa trên doanh thu thực tế phát sinh trên địa bàn để lại 100% cho các địa phương sử dụng cho các mục tiêu nâng cao phát triển y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Chương V
TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 26. Hình thức tham gia quản lý của người lao động
Điều 27. Nội dung tham gia quản lý của người lao động
Chương VI
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN
Điều 28. Tổ chức lại Công ty
2. Trường hợp tổ chức lại Công ty dẫn đến thay đổi hình thức pháp lý, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ thì Công ty phải làm thủ tục đăng ký lại hoặc đăng ký bổ sung với cơ quan đăng ký kinh doanh.
3. Trình tự, thủ tục tổ chức lại Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 29. Giải thể, phá sản Công ty
2. Trình tự, thủ tục giải thể Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Việc giải quyết phá sản đối với Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30. Hiệu lực thi hành
Điều 31. Các vấn đề chưa nêu trong Điều lệ
Các vấn đề chưa nêu trong Điều lệ này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công ty Xổ số điện toán Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCNH.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu