Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 2058/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp hạng doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam

Quyết định 2058/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp hạng doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam

Email In PDF.
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------
Số: 2058/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2011 CHO TỔNG CÔNG TY
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC, TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN
HÀNG HẢI MIỀN NAM
---------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;
Căn cứ công văn số 9061/BTC-TCDN ngày 06/7/2012 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá xếp loại doanh nghiệp đợt III năm 2011;
Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc (công văn số 489/TCTBĐATHHMB-TCKT ngày 27/4/2012), Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (công văn số 650/TCTBDATHHMN ngày 11/5/2012);
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng-Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2011 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, chi tiết tại phụ lục kèm theo.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện công bố xếp loại doanh nghiệp cho các công ty con theo đúng quy hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng-Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm tin học Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, QLDN (đcm-05b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu