Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định về việc phê duyệt danh mục chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2, vay vốn ngân hàng phát triển châu á (ADB)

Quyết định về việc phê duyệt danh mục chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2, vay vốn ngân hàng phát triển châu á (ADB)

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 1201/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA LẦN THỨ 2, VAY VỐN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB)
-----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4500/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 7 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục Chương trình Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 - Tiểu chương trình 2 (Tiểu chương trình), với các nội dung chủ yếu sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiểu chương trình được thực hiện tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Tổng kinh phí tài trợ Tiểu chương trình: 50.000.000 USD (Năm mươi triệu Đô la Mỹ), vay vốn ADB từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF).
3. Mục tiêu chính: duy trì và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và bền vững tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ phát triển và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4. Hoạt động chính: tăng cường khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy sự phát triển các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả hệ thống hành chính; hoàn thiện khung pháp lý chính sách về cạnh tranh; và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2010 - 9/2013.
6. Cơ chế quản lý tài chính: Khoản tài trợ của ADB là vốn hỗ trợ Ngân sách Nhà nước và được cân đối, sử dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Đồng ý nội dung Ma trận chính sách của khoản vay và dự thảo Thư chính sách phát triển. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Thư chính sách phát triển gửi Chủ tịch ADB.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm phê duyệt Tiểu chương trình, đảm bảo Tiểu chương trình được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và đúng theo quy định hiện hành; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế sử dụng vốn vay trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐMDN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu