Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2074/BNN-TCCB về Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn 2074/BNN-TCCB về Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 2074/BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia (văn bản số 35/TB-VPCP ngày 08/02/2012, văn bản số 47/TB-VPCP ngày 29/01/2013, văn bản số 321/TB-VPCP ngày 21/8/2013 của Văn phòng Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Khoa học công nghệ và môi trường, Thủ trưởng các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, các Cục: Bảo vệ thực vật, Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ban chỉ đạo, Tổ công tác triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Bộ Tài chính;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu VT, VPCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Xuân Thu


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu