Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 2858/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận đổi tên địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 2858/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận đổi tên địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 2858/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐỔI TÊN ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA TẬP TRUNG
TẠI TP. MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH
------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét đề nghị của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ quốc tế Bắc Luân;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận việc đổi tên “Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái” được nêu tại Quyết định số 1878/QĐ-TCHQ ngày 18/9/2008 của Tổng cục Hải quan thành “Công ty cổ phần thương mại dịch vụ quốc tế Bắc Luân”.
Điều 2. Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1878/QĐ-TCHQ ngày 18/9/2008 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, tại thị xã Móng Cái (nay là TP. Móng Cái), tỉnh Quảng Ninh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Móng Cái và Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ quốc tế Bắc Luân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu