Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1135/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm

Quyết định 1135/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm

Email In PDF.
BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG
-----------------
Số: 1135/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM
--------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:
PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để t/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:
PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101334129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 1/7/2013 (đăng ký thay đổi lần thứ 13).
Địa chỉ: Số 4A, 4B, 4C Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Danh mục được chỉ định:

 

TT
Phạm vi xin đăng ký chỉ định
Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật
I.
Dịch vụ viễn thông
1
Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng
QCVN 36:2011/BTTTT(1)
2
Dịch vụ truy nhập internet ADSL
QCVN 34:2011/BTTTT(2)
II.
Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
3
Trạm truyền dẫn viba đường dài
QCVN 9:2010/BTTTT(3)
QCVN 32:2011/BTTTT
4
Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)
QCVN 8:2010/BTTTT
QCVN 9:2010/BTTTT(3)
QCVN 32:2011/BTTTT

 

Ghi chú:
(1) Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 36:2011/BTTTT.
(2) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật QCVN 34:2011/BTTT.
(3) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ trong QCVN 9:2010/BTTTT.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu