Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 513/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin

Quyết định 513/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin

Email In PDF.
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-----------------
Số: 513/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin trên cơ sở Trung tâm Tin học Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng tổ chức các hoạt động thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ, ngành; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;
Trung tâm Thông tin có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Labour and Social Affairs Information Center, viết tắt là LASIC.
Điều 2. Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ:
1. Trình Bộ chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.
2. Về công tác thông tin
a) Trình Bộ trưởng ban hành các quy chế về công tác thông tin phục vụ quản lý nhà nước của Bộ;
b) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp trình Bộ về phương án tổ chức hệ thống thông tin thống nhất trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Thực hiện chức năng đầu mối thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ; cung cấp thông tin lên mạng diện rộng của Chính phủ theo quy định và phân công của Bộ;
d) Tổ chức thực hiện các cuộc điều tra được Bộ giao;
đ) Phát hành các sản phẩm thông tin theo quy định của Bộ;
3. Về công tác ứng dụng công nghệ thông tin
a) Trình Bộ trưởng ban hành các quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ, ngành;
b) Thực hiện chức năng đầu mối triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành;
c) Tham gia thẩm định, giám sát các dự án công nghệ thông tin do Bộ quản lý; tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao cho Bộ thông qua các dự án công nghệ thông tin của Chính phủ hoặc của các tổ chức trong và ngoài nước;
d) Quản trị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt; hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức trong Bộ, ngành;
đ) Xây dựng, quản lý, duy trì hoạt động trang tin điện tử và hệ điều hành tác nghiệp của Bộ;
4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật;
5. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước và của Bộ;
6. Tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công;
7. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực được phân công;
8. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành;
9. Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
1. Trung tâm Thông tin có Giám đốc và các Phó Giám đốc giúp việc;
2. Các phòng chức năng của Trung tâm gồm:
- Phòng Thông tin Lao động;
- Phòng Thông tin Xã hội;
- Phòng Hệ thống;
- Phòng Phát triển ứng dụng;
- Phòng Hành chính tổng hợp.
Điều 4. Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, viên chức trong Trung tâm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với Quyết định này.
Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu