Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 2428/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp

Quyết định 2428/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp

Email In PDF.

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2428/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NHẰM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ IV NĂM 2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CPngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-BTP ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân và Chỉ số MEI”.

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NHẰM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ IV NĂM 2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-BTP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện Quyết định số 1233/QĐ-BTP ngày 28/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân và Chỉ số MEI”, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Quý IV năm 2013 của Bộ Tư pháp;

- Có sự phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp;

- Bố trí kịp thời, đầy đủ công chức, kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Bảo đảo kịp thời, khách quan, trung thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp;

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, góp phần nâng cao chỉ số chung của Bộ.

II. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Thời gian thực hiện

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2013 của Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2013

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch CCHC năm 2014

Văn phòng Bộ

Tháng 12/2013

(Theo quy định của Bộ Nội Vụ)

3

Xây dựng kịp thời, có chất lượng báo cáo về cải cách hành chính năm 2013 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ

Văn phòng Bộ

Trước ngày 10/12/2013

4

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2013 và triển khai thực hiện

Văn phòng Bộ

- Ban hành Kế hoạch trong tháng 10/2013;

- Tổ chức triển khai thực hiện: tháng 11, 12/2013.

B. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỂ CHẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ

5

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL theo Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ Tư pháp

Cục KTVBQPPL

Quý IV/2013

6

Thực hiện thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Thanh tra Bộ

Quý IV/2013

C. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7

Tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC của Bộ theo Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ Tư pháp

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2013

8

Tiếp tục công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp theo quy định của Chính phủ

Cục KSTTHC

Quý IV/2013

9

Kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và xử lý, giải quyết theo thẩm quyền

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2013

10

Niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2013

11

Công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng TTĐT của Bộ các TTHC do Bộ ban hành

Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ, Cục CNTT

Quý IV/2013

D. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

12

Thực hiện việc kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ TCCB

Tháng 10, 11/2013

13

Triển khai thực hiện các quy định về phân cấp quản lý do Chính phủ ban hành

Vụ TCCB

Theo quy định của Chính phủ

14

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đã phân cấp cho địa phương và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra

Vụ TCCB

Quý IV/2013

Đ. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

15

Xác định cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Vụ TCCB

Quý IV/2013

16

Xác định vị trí việc làm công chức chuyên trách CCHC; bố trí đủ công chức chuyên trách cải cách hành chính của Bộ Tư pháp và tại các đơn vị thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ triển khai CCHC

Vụ TCCB, các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2013

17

Thực hiện việc đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Vụ TCCB

Quý IV/2013

18

Thực hiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh

Vụ TCCB

Quý IV/2013

19

Thực hiện thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở xuống

Vụ TCCB

Quý IV/2013

20

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách thu hút người có tài năng vào Bộ Tư pháp

Vụ TCCB

Quý IV/2013

E. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

21

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại Bộ Tư pháp

Vụ KHTC

Quý IV/2013

22

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Vụ KHTC

Quý IV/2013

23

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Vụ KHTC

Quý IV/2013

G. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

24

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2014 của Bộ

Cục CNTT

Tháng 12/2013

25

Tiếp tục cung cấp kịp thời thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để đăng lên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Cục CNTT

Quý IV/2013

26

Đẩy mạnh việc cấp chứng chỉ ISO trong các cơ quan hành chính thuộc Bộ (Tổng cục, cục và tương đương) và theo dõi việc triển khai thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ

Ban Điều hành Đề án Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp, Viện KHPL, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV/2013

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định, bố trí kinh phí đối với các nhiệm vụ mới phát sinh, chưa có kinh phí trong Kế hoạch này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm bổ sung biên chế cho Văn phòng Bộ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu