Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 4255/BHXH-TCCB năm 2013 báo cáo thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp viên chức và người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 4255/BHXH-TCCB năm 2013 báo cáo thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp viên chức và người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Email In PDF.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4255/BHXH-TCCB
V/v báo cáo tình hình thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức và người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/3/2013 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1161/BHXH-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp, trợ cấp đối với công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Để có cơ sở cho việc phân bổ, điều chỉnh dự toán chi quản lý bộ máy năm 2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) như sau:

1. Rà soát và lấy xác nhận của chính quyền địa phương đối với Bảo hiểm xã hội huyện trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trụ sở đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (theo biểu mẫu số 01).

2. Lập danh sách những viên chức và người lao động tại đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh thuộc đối tượng, mức hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp của các năm 2011, 2012 và 2013 (theo biểu mẫu số 02).

Trên cơ sở kết quả nêu trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban tổ chức cán bộ) trước ngày 02/11/2013 bằng file điện tử về địa chỉ Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. và gửi văn bản theo đường công văn để Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp trình Tổng Giám đốc./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
– Trưởng Ban TCCB (để b/c);
– Website BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, TCCB (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tiến Hưng

 

Mẫu số 1


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH……
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

ĐỀ NGHỊ

Xác nhận vị trí, trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội

(Ban hành kèm theo Công văn số 4255/BHXH-TCCB ngày 28/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Kính gửi: UBND huyện………………

Căn cứ Quyết định số…… (hoặc) Nghị quyết ……. ngày …. tháng … năm … của ….. về việc….;

Để có cơ sở thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Bảo hiểm xã hội huyện…. đề nghị UBND xã…. (thị trấn), …. xác nhận Bảo hiểm xã hội huyện,….. có trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn thôn (bản),…. là thôn (bản) đặc biệt khó khăn theo Quyết định số… (hoặc) Nghị quyết, ……. ngày …. tháng … năm … của …..

Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định nêu trên, đề nghị UBND xã (thị trấn),… thẩm tra và xác nhận trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện,…. đóng trên địa bàn…… ./.

 XÁC NHẬN CỦA UBND……
(Có ý kiến rõ ràng)

……., ngày tháng năm 2013
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu