Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 1642/QĐ-LĐTBXH năm 2013 Phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1642/QĐ-LĐTBXH năm 2013 Phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Email In PDF.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1642/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 5 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012-2015", gồm 2 tiểu Dự án:

- Tiểu Dự án 1: "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện" do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Tiểu Dự án 2: "Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy" do Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn tổchức thực hiện.

2. Mục tiêu của Dự án

- 100% người nghiện ma túy (khoảng 110.000 người) có hồ sơ quản lý được cai nghiện bằng các hình thức, trong đó đảm bảo ít nhất 50% người nghiện được cai nghiện tại cộng đồng, tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện;

- 80% cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai tại Trung ương và địa phương (khoảng 8.000 người) được tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực, trong đó: 50% cán bộ (khoảng 700 người) làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế (khoảng 1.000 người) công tác tại các cơ sở điều trị, cai nghiện có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

- 59 tỉnh, thành phố đang có Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội (sau đây gọi là Trung tâm) rà soát, quy hoạch lại Trung tâm, trong đó: 10 Trung tâm thí điểm chuyển đổi theo mô hình Trung tâm cai nghiện tự nguyện dựa trên điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, cán bộ tại Trung tâm và 30 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện được hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề.

- 100% số người tham gia điều trị, cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và phấn đấu 50% người có nhu cầu được đào tạo nghề.

- 17 cơ sở cai nghiện tư nhân phát triển ổn định được hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ công tác cai nghiện ma túy.

- Tìm kiếm, phát hiện, nghiên cứu và đưa vào sử dụng 04 loại thuốc, phương pháp y học mới trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy.

- Đánh giá, theo dõi tác dụng và hiệu quả các bài thuốc, phương pháp y học khác đã được cho phép áp dụng; tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình cai nghiện có hiệu quả đối với từng loại ma túy.

3. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí thực hiện là 586,54 tỷ đồng, trong đó:

+ Tiểu Dự án 1: 566,54 tỷ đồng.

+ Tiểu Dự án 2: 20 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí thực hiện: nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.

Điều 2. T chức thực hiện Dự án

- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg và các quy định hiện hành; chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan thực hiện Dự án ởTrung ương và địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt và vượt các mục tiêu của Dự án; tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện, báo cáo Bộ Công an - cơ quan quản lý Chương trình và Chính phủ theo quy định.

- Các cơ quan thực hiện Dự án ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm: triển khai thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ các hoạt động của Dự án được giao; sử dụng kinh phí của Dự án đúng mục đích, có hiệu quả; thanh, quyết toán theo đúng các quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (sáu tháng, hàng năm, giữa kỳ, kết thúc Dự án) và báo cáo đột xuất gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan thực hiện Dự án ở Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ KHTC, Cục PCTNXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu