Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 9525/VPCP-KGVX năm 2013 chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 9525/VPCP-KGVX
V/v chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013), ý kiến của các Bộ có liên quan: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4734/BKHĐT-LĐVX ngày 09 tháng 7 năm 2013), Tài chính (công văn số 8887/BTC-ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2013), Xây dựng (công văn số 1525/BXD-HĐXD ngày 24 tháng 7 năm 2013), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2864/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 8 năm 2013) về việc xem xét chủ trương và hỗ trợ một phần vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 là cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành tại các công văn nêu trên, tiến hành rà soát quy hoạch, quy mô, tổng mức đầu tư và thời điểm đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Triển lãm văn hóa, nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu một cách hợp lý, phù hợp với khả năng nguồn vốn và hiệu quả đầu tư; chủ động cân đối vốn từ nguồn ngân sách địa phương và khả năng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án; làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ mức vốn hỗ trợ một phần từ ngân sách trung ương cho dự án phù hợp với Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới, các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012 – 2020. Trên cơ sở đó tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các Bộ có liên quan biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Các Bộ: KHĐT, TC, XD, VHTTDL;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH; VIII, KTTH, KTN;
– Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu