Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2246/QLCL-TTPC năm 2013 chuẩn bị đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 2246/QLCL-TTPC năm 2013 chuẩn bị đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2246/QLCL-TTPC
V/v chuẩn bị đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2014

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ pháp chế)

Thực hiện Văn bản số 5137/BNN-PC ngày 01/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuẩn bị đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo chuẩn bị xây dựng văn bản QPPL năm 2014 của Cục (có phụ lục kèm theo):

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Các PCT (để biết);
– Phòng CL1 (để t/h);
– Lưu: TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp

 

1. Đề nghị xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

TT

Tên văn bản

Sự cần thiết ban hành

Căn cứ ưu tiên

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian trình VB

Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo

1

Thông tư thay thế Quyết định 130/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi

Do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị có liên quan; các văn bản làm căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã được sửa đổi hoặc thay thế và một số điểm còn bất cập, chưa hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện

 

- Phạm vi điều chỉnh: trình tự thủ tục triển khai và trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan tới Chương trình

- Đối tượng áp dụng: cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; các cơ sở nuôi thuỷ sản; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y, chất xử lý môi trường dùng trong nuôi thủy sản; các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thuỷ sản nuôi

Cục QLCL

NLS&TS

Các đơn vị trong hệ thống, các CQĐP

Tháng 12/2014

NSNN

2

Thông tư thay thế Quyết định 131/2008/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy chế kiểm soát ATVS vùng thu hoạch NT2MV

Do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị có liên quan; các văn bản làm căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định đã được sửa đổi hoặc thay thế và một số điểm còn bất cập, chưa hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện

 

- Phạm vi điều chỉnh: Trình tự, thủ tục triển khai và trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị có liên quan tới Chương trình

- Đối tượng áp dụng: các cơ sở thu hoạch, làm sạch, nuôi lưu, kinh doanh nguyên liệu, sơ chế, chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Cục QLCL

NLS&TS

Các đơn vị trong hệ thống, các CQĐP

Tháng 12/2014

NSNN

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở SXKD nông lâm thủy sản

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung về trình tự, thủ tục kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP cho phù hợp với Thông tư 149/2013/TT-BTC về thu phí, lệ phí an toàn thực phẩm

- Sửa đổi một số biểu mẫu kiểm tra cho phù hợp (nếu cần thiết)

 

Phạm vi điều chỉnh: trình tự, nội dung thực hiện kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm đủ điều kiện bảo đảm ATTP

- Đối tượng áp dụng: Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm

Cục QLCL

NLS&TS

Các đơn vị thuộc Bộ, Các đơn vị trong hệ thống Cục, các CQĐP

Tháng 6/2014

NSNN

4

Thông tư thay thế văn bản hợp nhất Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT và TT 05/2013/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT được xây dựng trước khi Luật ATTP và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP có hiệu lực. Sau thời gian thực hiện có một số vấn đề, nội dung càn điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực thế và Luật ATTP, NĐ 38

Luật ATTP và Nghị định 38

Trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan

Cục QLCL

NLS&TS

 

Cục BVTV, Vụ PC

Tháng 12/2014

NSNN

 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu