Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần

Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần

Email In PDF.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
--------------
Số: 28/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VÀ CHUYỂN
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 73/TTr-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội với những nội dung chính sau đây:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
- Tên tiếng Anh: Ha Noi Construction Corporation - JSC.
- Tên viết tắt: HANCORP
- Trụ sở chính: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:
a) Vốn điều lệ: 1.900.000.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm tỷ đồng).
b) Cổ phần phát hành lần đầu: 190.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:
- Nhà nước nắm giữ: 139.400.000 cổ phần, chiếm 73,37% vốn điều lệ;
- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp, bao gồm ưu đãi giảm giá và ưu đãi mua thêm: 857.700 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ;
- Bán ra bên ngoài thông qua đấu giá: 49.742.300 cổ phần, chiếm 26,18% vốn điều lệ.
5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu.
6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần là Bộ Xây dựng.
7. Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần thực hiện thuê đất của Nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm và nhận giao đất theo Phương án phê duyệt của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
8. Phương án sắp xếp lao động:
- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 389 người;
- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần: 374 người
9. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Xây dựng Hà Nội quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty theo chế độ Nhà nước quy định và pháp luật hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm:
- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá lần đầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng Hà Nội công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
- Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần; chỉ đạo người đại diện tiếp tục bán bớt phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ khi điều kiện thị trường thuận lợi. Trước năm 2016 thực hiện chuyển quyền đại diện phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
- Chỉ đạo việc thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định.
2. Hội đồng thành viên của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Xây dựng Hà Nội cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - công ty cổ phần.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu