Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 3432/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương

Công văn 3432/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 3432/VPCP-ĐMDN
V/v: Thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2958/BGTVT-QLDN ngày 19 tháng 3 năm 2014) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 4159/BTC-TCDN ngày 02 tháng 4 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2189/BKHĐT-PTDN ngày 14 tháng 4 năm 2014), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1090/LĐTBXH-LĐTL ngày 10 tháng 4 năm 2014) và Nội vụ (công văn số 1086/BNV-TCBC ngày 03 tháng 4 năm 2014) về việc thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội tại các công văn nói trên, vận dụng các quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP để xây dựng đề án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, KH & ĐT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu