Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 3762/VPCP-ĐMDN
V/v: Báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN đến quý I/2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5161/BTC-TCDN ngày 21 tháng 4 năm 2014 về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu:
1. Bộ Tài chính: Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu DNNN phải bao gồm đủ các nội dung quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế.
2. Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu của các doanh nghiệp trực thuộc trong Quý II năm 2014.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình thực hiện tái cơ cấu quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP; các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu