Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Quyết định 92/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định 92/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Email In PDF.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

--------------------

Số: 92/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày  13  tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/6/2006, Nghị định số 04/2008 /NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/6/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 2590/CHHVN-KHTC ngày 30/11/2009 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc xin phê duyệt Đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận nội dung cơ bản Đề cương lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như Mục 5, tờ trình số 2590/CHHVN-KHTC ngày 30/11/2009 của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện điều chỉnh một số nội dung đề cương, dự toán lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển theo báo cáo thẩm định số 02/KHĐT ngày 05/01/2010 của Vụ Kế hoạch đầu tư.

Điều 2. Duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển thuộc hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là: 5.007.507.183 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bảy triệu, năm trăm linh bảy ngàn, một trăm tám ba đồng), bao gồm:

- Chi phí cho công việc chuẩn bị đề cương:

123.818.760

đồng

- Chi phí nghiên cứu xây dựng báo cáo QH:

3.425.652.360

đồng

- Chi phí quản lý và điều hành:

577.820.880

đồng

- Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn:

12.258.057

đồng

- Chi phí khảo sát địa hình:

412.729.200

đồng

- Chi phí VAT:

455.227.926

đồng

(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Nguồn vốn: Ngân sách theo kế hoạch vốn thiết kế quy hoạch hàng năm;

2. Tiến độ hoàn thành: Trong năm 2010;

3. Chi phí lập quy hoạch tại Điều 2 không bao gồm chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược. Chi phí khảo sát phục vụ lập quy hoạch sẽ căn cứ đề xuất hợp lý của Tư vấn lập Quy hoạch để điều chỉnh cho phù hợp.

4. Giao nhiệm vụ:

- Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam;

- Đơn vị tư vấn: Lựa chọn theo quy định hiện hành;

- Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch và nghiệm thu, thanh toán theo đúng các qui định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ: KH&ĐT, TC;

- Kho bạc NN TƯ;

- Lưu VT, KHĐT(03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu