Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Quyết định 723/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt

Quyết định 723/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Mẫu biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bằng tiền mặt

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
-------------
Số: 723/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU BIÊN LAI THU THUẾ ĐỐI VỚI
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG TIỀN MẶT
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Biên lai thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu (mẫu biên lai số 02/HNK, ký hiệu HQ/2012) thay thế mẫu biên lai số 02/NK-TTĐB-GTGT, ký hiệu HQ/2009 ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
Quy định về in, phát hành, quản lý, sử dụng mẫu biên lai số 02/HNK, ký hiệu HQ/2012 thực hiện theo quy định ban hành kèm theo Quyết định 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Mẫu biên lai ban hành kèm theo Quyết định này bắt đầu thực hiện sử dụng kể từ ngày 01/07/2012, đồng thời thu hồi mẫu biên lai số 02/NK-TTĐB-GTGT, ký hiệu HQ/2009 để thanh hủy theo quy định đối với ấn chỉ đã hết giá trị sử dụng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn việc in ấn, phát hành, quản lý, cấp phát và sử dụng đối với mẫu ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; VPCP;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán NN;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Sở Tài chính vật giá; Kho bạc Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Website Bộ Tài chính;
- Cục Thuế; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu