Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Quyết định 520/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 1

Quyết định 520/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 1

Email In PDF.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------

Số: 520/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN NĂM 2009

CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ  về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 117/2008/TT-BTC  ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3945/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 vốn Ngân sách Nhà nước; Văn bản số 542/BTC-ĐT ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính về ý kiến thẩm tra phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2009 bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 1 tại văn bản số 248/TCKT ngày 24/02/2009 xin trình duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2009 cho Ban quản lý dự án 1 với số tiền là 5.613.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ sáu trăm mười ba triệu đồng chẵn).

Điều 2. Căn cứ vào nguồn kinh phí được trích từ các dự án do Ban quản lý dự án  trực tiếp quản lý theo quy định và dự toán được duyệt, Ban quản lý dự án 1 tổ chức triển khai thực hiện chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước về chế độ quản lý đầu tư xây dựng và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ban QLDA 1 (02 bản);
- Lưu: VT, Vụ TC.   

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 8 2009 17:42 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu