Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Quyết định 596/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

Quyết định 596/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH

------------

Số: 596/QĐ-BTC

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC

ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

----------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Đính chính mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% nhóm 52.01, 52.02 và 52.03 trong Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc Hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);

- Website Chính Phủ; Website Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu:  VT; Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 20 Tháng 8 2009 08:23 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu