Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thuế Quyết định 2058/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cá

Quyết định 2058/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cá

Email In PDF.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------

Số: 2058/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà nội, ngày 15  tháng 7  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC KHẢO SÁT,

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN KÉO DÀI,

NÂNG CẤP ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN VÀ

SÂN ĐỖ MÁY BAY CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc cho phép lập dự án đầu tư XDCT kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi;

Xét tờ trình số 2022/CHK-KHĐT ngày 12/6/2009 của Cục Hàng không Việt Nam về việc xin phê duyệt đề cương, dự toán công tác khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Duyệt đề cương và dự toán chi phí công tác khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi như sau:

1. Về đề cương:

Chấp thuận nội dung khảo sát, điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi tại đề cương kèm tờ trình số 2022/CHK-KHĐT ngày 12/6/2009 của Cục Hàng không Việt Nam; Hạng mục khảo sát, điều tra, lấy mẫu, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được duyệt chi tiết trong Phụ lục I kèm theo.

2. Về dự toán:

Duyệt dự toán chi phí công tác khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án kéo dài, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi là: 206.918.000 đồng (Hai trăm linh sáu triệu, chín trăm mười tám nghìn đồng chẵn).

Chi tiết như Phụ lục I kèm theo.

Điều 2. Căn cứ vào khối lượng thực hiện và sản phẩm hoàn thành Cục Hàng không Việt Nam nghiệm thu, thanh toán theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Môi trường, Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Lưu:VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 20 Tháng 8 2009 13:07 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu