Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thương mại Quyết định 3753/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Quyết định 3753/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Email In PDF.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------------

Số: 3753/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 218/2005/QĐ-UB ngày 13/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Hà Nội;
Xét đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Hà Nội tại công văn số 292/CƯNL-TM ngày 01/7/2009 về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội;

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Hà Nội, như sau:

- Cung cấp thông tin và thiết lập trang thông tin điện tử trên INTERNET tại Việt Nam.

Điều 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Hà Nội chỉ được phép thực hiện các nhiệm vụ trên sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh với các cơ quan quản lý chuyên ngành của Trung ương và Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Đ/c PCT Hoàng Mạnh Hiển;
- Các sở: TC, TT&TT;
- V20, TH, KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Hoàng Mạnh Hiển


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 14 Tháng 8 2009 14:01 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu