Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 11889/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc cưỡng chế thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3085/HQHCM-TXNK ngày 25/8/2014 và số 3276/HQHCM-TXNK ngày 10/9/2014 của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh kiến nghị vướng mắc liên quan đến chức năng “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung và việc cưỡng chế thuế khi hàng hóa chưa thông quan, giải phóng hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1/ Về chức năng “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” trên hệ thống Kế toán thuế tập trung:
Tại điểm 3 công văn số 5749/TCHQ-VNACCS ngày 22/5/2014 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn những trường hợp thực hiện chức năng “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung. Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn trên.
2/ Về việc cưỡng chế thuế khi hàng hóa chưa thông quan, giải phóng hàng:
Theo trình bày tại công văn số 3085/HQHCM-TXNK nêu trên của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thì “Doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa, đã hoàn thành việc kiểm tra tính thuế, Chi cục Hải quan đã tiến hành thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên vì những lý do khác nhau, doanh nghiệp chưa thông quan hoặc giải phóng hàng (hàng hóa còn để tại cảng nằm dưới sự quản lý của cơ quan hải quan). Những tờ khai này do đã làm xong thủ tục thông quan hàng hóa nên trên hệ thống kế toán thuế hiển thị nợ cưỡng chế dẫn đến doanh nghiệp không khai báo được các tờ khai tiếp theo.”
Nội dung này phản ánh chưa chính xác vì căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về thời hạn nộp thuế thì hàng hóa nhập khẩu không thuộc điểm a và điểm b khoản 11 Điều này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.
Trường hợp người khai hải quan đã tiến hành khai báo thủ tục hải quan trên hệ thống nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và đã quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai thì thực hiện hủy tờ khai theo quy định tại Điều 12 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh có công văn chấn chỉnh yêu cầu cán bộ, công chức các Chi cục Hải quan thực hiện theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hien(3b).
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 13894/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH
2

Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

09/12/2014CHÍNH PHỦ
3

Công văn 4227/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
4

Công văn 4202/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 4203/TCT-CS của Tổng cục Thuế về biên lai thu lệ phí đăng ký xe

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
6

Công văn 4204/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giá tính thuế tài nguyên

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động cho thuê đất

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
8

Công văn 4212/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
9

Công văn 4207/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
10

Công văn 4210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 13611/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
12

Công văn 11752/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
13

Thông tư 141/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
14

Công văn 4131/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
15

Quyết định 714/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

17/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
16

Thông tư 138/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
17

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
18

Công văn 11430/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán thuế nhập khẩu

13/11/2014
19

Công văn 11463/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
20

Quyết định 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

13/11/2014