Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 1448/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác

BỘ NỘI VỤ
--------
Số: 1448/BNV-CCVC
V/v: Giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Bộ luật Lao động; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức và người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước. Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức và người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước. Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1059/BNV-CCVC ngày 01/4/2013, Công văn số 1517/BNV-CCVC ngày 03/5/2013 và Công văn số 199/BNV-CCVC ngày 17/01/2014 về báo cáo số lượng công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác thì còn có một số cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc quy định về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước. Vì vậy, để bảo đảm thực hiện các quy định về nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác có hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện và hoàn thành trong tháng 6/2014 các nhiệm vụ như sau:
1. Rà soát, giải quyết nghỉ hưu đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hết thời gian kéo dài theo quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định về kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu; Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định khác có liên quan.
2. Rà soát các trường hợp đang kéo dài thời gian công tác thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giải quyết nghỉ hưu đối với trường hợp hết thời hạn kéo dài theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức thực hiện và có văn bản gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/7/2014 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CCVC (05b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

Công văn 1448/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
2

Quyết định 520/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

20/06/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
3

Quyết định 521/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

20/06/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
4

Nghị định 100/2013/NĐ-CP 03/09/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

12/09/2013CHÍNH PHỦ
5

Nghị định 101/2013/NĐ-CP 04/09/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

12/09/2013CHÍNH PHỦ
6

Thông tư 16/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các sơ sở dạy nghề

09/09/2013Bộ LĐ & TBXH
7

Quyết định 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

09/09/2013THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
8

Nghị định 77/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

26/08/2013Chính Phủ
9

Nghị định 87/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

26/08/2013Chính Phủ
10

Nghị định 88/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

26/08/2013Chính Phủ
11

Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải

26/08/2013Bộ GTVT
12

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/08/2013THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13

Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

26/08/2013Bộ GD & ĐT
14

Công văn 3832/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

26/08/2013Bộ NN&PTNT
15

Công văn 4915/TCHQ-GSQL năm 2013 tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập khẩu mặt hàng sữa do Tổng cục Hải quan ban hành

26/08/2013Bộ Tài chính
16

Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

26/08/2013Bộ NN&PTNT
17

Nghị quyết số 24/2008/QH12

26/08/2013QUỐC HỘI
18

Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

26/08/2013CHÍNH PHỦ
19

Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

26/08/2013VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
20

Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BNV-BTP

26/08/2013BỘ TƯ PHÁP