Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 3832/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3832/BNN-TCCB
V/v đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở NN&PTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 


Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Lạng Sơn; Quảng Ninh, Điện Biên; Hà Tĩnh, An Giang; Đồng Tháp; Kon Tum, Nam Định.

 

Liên Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Thông tư Liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn để thay thế Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 và các Thông tư hướng dẫn tổ chức Ngành liên quan.

Dự thảo Thông tư Liên tịch được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn đầu mối thuộc Sở; quản lý theo hệ thống, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống tổ chức quản lý Ngành mang tính thống nhất cao nhưng thẩm quyền quyết định thuộc địa phương và có tính đến các yếu tố đặc thù của địa phương.

Dự thảo Thông tư Liên tịch đã được sự đồng thuận cao của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ của các tỉnh, thành phố, trong đó có việc thành lập Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và bộ phận tham mưu về trồng trọt (nếu có) thuộc Sở; Chi cục Chăn nuôi Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và bộ phận chăn nuôi (nếu có) thuộc Sở.

Để có thêm cơ sở thực tiễn, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá tác động về thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở, gồm:

1. Về kinh phí (sự tốn kém/lãng phí) để thay đổi con dấu, mẫu hồ sơ, giấy tờ liên quan như: hồ sơ kiểm dịch, tem; thẻ kiểm dịch, biển hiệu kiểm dịch, … khi tổ chức lại (thay đổi tên gọi) thành 02 Chi cục nêu trên.

Đề xuất biện pháp hoặc bổ sung nội dung vào Dự thảo Thông tư để khắc phục hạn chế nêu trên.

2. Tác động của việc phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khi thay đổi tên gọi của 02 Chi cục trên.

3. Khái quát về ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức lại thành Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật.

Đề nghị các Sở gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, email: [email protected])

Trên cơ sở báo cáo của các Sở, Ban Soạn thảo sẽ liên hệ và trực tiếp làm việc với một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật) để nghiên cứu, hoàn thiện Thông tư Liên tịch theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TCCB, TMĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Minh Nhạn

Công văn 3832/BNN-TCCB năm 2013 đánh giá tác động của việc thành lập Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục trồng trọt Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Thông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
2

Công văn 1448/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác

20/06/2014BỘ NỘI VỤ
3

Quyết định 520/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

20/06/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
4

Quyết định 521/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

20/06/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
5

Nghị định 100/2013/NĐ-CP 03/09/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

12/09/2013CHÍNH PHỦ
6

Nghị định 101/2013/NĐ-CP 04/09/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

12/09/2013CHÍNH PHỦ
7

Thông tư 16/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh, sinh viên trong các sơ sở dạy nghề

09/09/2013Bộ LĐ & TBXH
8

Quyết định 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

09/09/2013THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
9

Nghị định 77/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá

26/08/2013Chính Phủ
10

Nghị định 87/2013/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

26/08/2013Chính Phủ
11

Nghị định 88/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

26/08/2013Chính Phủ
12

Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải

26/08/2013Bộ GTVT
13

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2013 tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/08/2013THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14

Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

26/08/2013Bộ GD & ĐT
15

Công văn 4915/TCHQ-GSQL năm 2013 tăng cường kiểm tra, giám sát xuất nhập khẩu mặt hàng sữa do Tổng cục Hải quan ban hành

26/08/2013Bộ Tài chính
16

Công văn 2847/BNN-KTHT năm 2013 về báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

26/08/2013Bộ NN&PTNT
17

Nghị quyết số 24/2008/QH12

26/08/2013QUỐC HỘI
18

Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

26/08/2013CHÍNH PHỦ
19

Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

26/08/2013VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
20

Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BNV-BTP

26/08/2013BỘ TƯ PHÁP