Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi ... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 645/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THẨM ĐỊNH, QUẢNG BÁ, THUẾ ƯU ĐÃI… ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG NƯỚC; VĂN HÓA PHẨM CỦA VIỆT NAM ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI VÀ GIỚI THIỆU TINH HOA VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CỦA THẾ GIỚI VÀO VIỆT NAM; CHÍNH SÁCH SƯU TẦM, CHỈNH LÝ, BẢO TỒN, PHÁT HUY, QUẢNG BÁ DI SẢN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG” THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ VIỆC TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI”
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi… đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế giới vào Việt Nam; chính sách sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản văn học, nghệ thuật dân tộc và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng” với những nội dung chính sau đây:
1. Mục tiêu:
a) Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có sức lan tỏa lớn; tiếp tuc khẳng định đồng thời phát hiện thêm những giá trị mới làm phong phú đời sống văn hóa, văn nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam.
b) Hoàn thiện chính sách thẩm định, quảng bá, ưu đãi khuyến khích sáng tác trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
c) Giới thiệu, quảng bá văn học, nghệ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và đưa các tác phẩm nước ngoài vào Việt Nam. Tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản văn học, nghệ thuật, đưa văn học, nghệ thuật đến với quần chúng, đặc biệt là ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
d) Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước ở các cơ sở văn hóa, nghệ thuật. Phấn đấu đến năm 2020 chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật có đủ điều kiện (cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực…) sang tự chủ tài chính.
2. Giải pháp:
a) Xây dựng quy hoạch tổng thể về văn hóa đối ngoại, trong đó bao gồm các hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh, đất nước con người và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, làm cơ sở định hướng và hoạch định kế hoạch hàng năm.
b) Xây dựng các quy chế thẩm định đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, nâng cao hiệu quả thẩm định, phát huy giá trị của các tác phẩm văn học nghệ thuật; khuyến khích việc sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng, nội dung tốt, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
c) Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn vốn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước và ra nước ngoài, cũng như giới thiệu tinh hoa văn học nghệ thuật thế giới vào Việt Nam, bao gồm cả những hoạt động như dịch và xuất bản các tác phẩm văn học đặc sắc của Việt Nam ở nước ngoài; giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, hội họa, điêu khắc… của Việt Nam ra nước ngoài.
d) Xây dựng cơ chế khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức tham gia nhiều hơn vào các hoạt động quảng bá văn học, nghệ thuật, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện đề án, chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan triển khai xây dựng các văn bản điều chỉnh hoạt động thẩm định, quảng bá đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các quy định về thuế, phí và tài trợ phù hợp với đặc thù của lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và theo quy định chung của hệ thống pháp luật về thuế.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBTQLH các Hội VHNT Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi ... đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 3091/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
2

Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/

20/06/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ XÂY DỰNG - BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
4

Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
5

Thông tư 54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Thông tư 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng thương mại

05/05/2014BỘ TÀI CHÍNH
8

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

05/05/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
9

Thông tư 13/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

24/04/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
10

Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chỉnh sửa, bổ sung danh mục Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)"

24/04/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11

Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

24/04/2014BỘ TÀI CHÍNH
12

Nghị định 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

24/04/2014CHÍNH PHỦ
13

Nghị định 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

19/03/2014CHÍNH PHỦ
14

Công văn 1114/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại hợp phần tài chính carbon Dự án phát triển năng lương tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
15

Thông tư 24/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
16

Thông tư 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
17

96/2013/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

09/09/2013BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 395/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

28/06/2013Tổng cục Hải quan
19

Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử

28/06/2013NĐ Chính phủ
20

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc lô hàng quá cảnh

28/06/2013Bộ Tài chính