Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Quyết định 659/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 659/QĐ-BNN-CB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH
TỔ CHỨC QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP HAI NƯỚC TẠI THỊ TRƯỜNG PHÍA BẮC TRUNG QUỐC
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BNN-CB ngày 17/1/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2012;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc (chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CB
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NLTS VIỆT NAM VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP HAI NƯỚC TẠI THỊ TRƯỜNG PHÍA BẮC TRUNG QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 659/QĐ-BNN-CB ngày 28 tháng 3 năm 2012
của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
I. MỤC TIÊU:
- Tạo điều kiện và cơ hội tốt hơn cho các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc tiếp cận, tìm hiểu về các mặt hàng nông lâm thủy sản có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam, tiếp cận với các doanh nghiệp sản xuất và đầu mối xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
- Là diễn đàn để các nhà quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, đàm phán với đối tác Trung quốc, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam.
- Là cơ hội tốt cho các nhà quản lý, doanh nghiệp Việt Nam có được những thông tin mới nhất về thị trường Trung Quốc nói chung và thị trường phía Bắc Trung Quốc nói riêng tìm kiếm được các ý tưởng sản phẩm mới từ đó giúp các doanh nghiệp điều chỉnh lại sản xuất trong nước đem lại hiệu quả kinh tế cao.
- Qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và đàm phán doanh nghiệp hai bên có thể đi đến việc ký kết các hợp đồng kinh tế, các văn bản ghi nhớ về hợp tác tiêu thụ sản phẩm, liên doanh khó khăn, hợp tác khoa học kỹ thuật.
II. NỘI DUNG:
Chương trình Quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc bao gồm các hoạt động:
1. Tổ chức Hội nghị quảng bá sản phẩm Nông lâm thủy sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc.
a) Thời gian: Từ 13h00 - 16h30 ngày 20 - 23 tháng 9 năm 2012 (trong Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Liêu Ninh lần thứ 8)
b) Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Quốc tế Thẩm Dương.
c) Nội dung hoạt động chính:
+ Tổ chức Hội nghị quảng bá sản phẩm Nông lâm thủy sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc (Dự kiến mời 200 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, cơ quan XTTM, cơ quan truyền thông, chính quyền thành phố Thẩm Dương và tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc). Trong chương trình Hội thảo, tổ chức hoạt động giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc (1 buổi).
+ Dự lễ khai mạc, thăm quan làm việc tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Liêu Ninh lần thứ 8 (1 buổi).
+ Làm việc với Chính quyền tỉnh Liêu Ninh và cơ quan thuế, hải quan (1 ngày).
+ Thăm quan, học tập tại cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói rau, hoa và quả, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, bán buôn (2 ngày).
d) Thành phần tham gia chương trình: Các cán bộ quản lý ngành nông nghiệp ở TW và địa phương, các Tổng công ty, Hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cán bộ quản lý ngành nông nghiệp ở TW và địa phương.
đ) Mặt hàng mục tiêu: Các mặt hàng cần đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bao gồm: cà phê, điều, tiêu, gạo, đậu nành, sắn, đường, cao su, rau và hoa và quả nhiệt đới, gỗ, ngô, hàng thủ công mỹ nghệ và thủy sản.
e) Quy mô của đoàn: 35 ngày, bao gồm:
+ Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT: 01 người
+ Vụ Kế hoạch: 01 người
+ Vụ Hợp tác Quốc tế: 01 người
+ Tổng cục Thủy sản: 01 người
+ Cục CB Nông lâm thủy sản và Nghề muối: 01 người
+ Cục Chăn nuôi: 01 người
+ Cục Trồng trọt: 01 người
+ Trung tâm XTTM Nông nghiệp: 03 người (1 lãnh đạo, nhân viên phụ trách chương trình quảng bá, 01 nhân viên phụ trách nội dung tham gia Hội chợ)
+ Doanh nghiệp tham gia chương trình: 20 người (15 doanh nghiệp)
+ Cán bộ ngành nông nghiệp của các địa phương: 5 người của 4-5 tỉnh, thành phố trực thuộc TW
2. Tổ chức gian hàng tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Liêu Ninh lần 8
(Tên tiếng Việt: Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Liêu Ninh lần thứ 8.
Tên tiếng Anh: 8th International Agricultural Exposition ShenYang-China 2012)
a) Thời gian: từ 20 đến 23 tháng 9 năm 2012.
b) Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Thẩm Dương.
c) Nội dung gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông sản của Việt Nam:
Hình thức trưng bày: Trưng bày trong gian hàng thiết kế đặc biệt "Nông nghiệp Việt Nam" trên diện tích 54m2. Trong đó giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu của các công ty uy tín của Việt Nam.
Mặt hàng trưng bày: Những sản phẩm là lợi thế của Việt Nam đối với thị trường Liêu Ninh: Hoa quả nhiệt đới như Xoài, Chuối tiêu, Thanh Long, Buổi, Chôm chôm, dứa; Hoa quả sấy như Mít, Chuối, Dứa, Mận, Xoài, Dừa; Kẹo dừa, Bánh đậu xanh, Cà phê, Chè, Điều, Tiêu, Sắn lát, Gạo, Quế, Hồi; Hoa quả đóng hộp; Thủ công mỹ nghệ tinh xảo; Chế phẩm từ Thịt; Catalogue bằng tiềng Trung của các công ty chuyên kinh doanh nông sản nổi tiếng của Việt Nam.
Các đơn vị tham gia: Vận động các doanh nghiệp nông sản uy tín của Việt Nam, bao gồm:
- Tổng công ty Rau quả, Nông sản
- Tổng công ty Vinacafe Việt Nam
- Tổng công ty Lương thực Miền Bắc
- Tổng công ty Chè Việt Nam
- Tổng công ty Mía đường I
- Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam
- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
- Công ty Cổ phần Long Sơn
- Công ty CP XNK Cầu Tre
- Công ty Thực phẩm Dân Ôn
- Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
- Công ty Thanh Long Hoàng Hậu
- Công ty Thương mại Agri Việt Hưng
- Công ty dịch vụ kỹ thuật Nông Nghiệp An Giang
- Công ty XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai
- Công ty Thương mại XNK Chánh Thu
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả
- Công ty TNHH Phúc Sinh
- Công ty Cổ phần Adfooco
- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Long An
Yêu cầu các công ty phải cử lãnh đạo hoặc người có thể quyết định ký các hợp đồng xuất khẩu tham gia hội chợ.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 

Số TT
Hạng mục công việc chính
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
1
Liên hệ với thương vụ VN tại Bắc Kinh thống nhất nội dung, chương trình làm việc
Tháng 3/2012
Tháng 4/2012
2
Liên hệ với phía TQ để chuẩn bị mời doanh nghiệp, chuẩn bị hậu cần, thuê mặt bằng triển lãm, hội trường tổ chức chương trình.
Tháng 3/2012
Tháng 4/2012
3
Hoàn chỉnh hồ sơ, mời doanh nghiệp, sở NN các tỉnh tham gia chương trình, vận động sản phẩm trưng bày
Tháng 3/2012
Tháng 4/2012
4
Thiết kế gian hàng, pano, market, thư mời, thẻ hội nghị, trang trí
Tháng 7/2012
Tháng 8/2012
5
Dịch tài liệu quảng bá về nông lâm thủy sản Việt Nam, tài liệu các doanh nghiệp tham gia quảng bá, tài liệu hội nghị …
Tháng 7/2012
Tháng 8/2012
6
In ấn pano, catalogue, thẻ hội nghị, tài liệu, hồ sơ …
Tháng 8/2012
Tháng 8/2012
7
Làm thủ tục cho đoàn doanh nghiệp, cán bộ tham gia chương trình.
Tháng 8/2012
Tháng 9/2012
8
Tổ chức thực hiện các hoạt động của chương trình
Tháng 9/2012
Từ 20-23/9/2012
IV. KINH PHÍ
a) Nguồn: Hỗ trợ từ nguồn kinh phí XTTM của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2012.
Tổng kinh phí hỗ trợ: 1.200.000.000 đ (một tỷ hai trăm triệu đồng)
b) Giao Vụ Tài chính thẩm định phê duyệt dự toán chi tiết.

Quyết định 659/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam và kết nối doanh nghiệp hai nước tại thị trường phía Bắc Trung Quốc

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 3091/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
2

Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/

20/06/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ XÂY DỰNG - BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
4

Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
5

Thông tư 54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Thông tư 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng thương mại

05/05/2014BỘ TÀI CHÍNH
8

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

05/05/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
9

Thông tư 13/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

24/04/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
10

Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chỉnh sửa, bổ sung danh mục Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)"

24/04/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11

Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

24/04/2014BỘ TÀI CHÍNH
12

Nghị định 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

24/04/2014CHÍNH PHỦ
13

Nghị định 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

19/03/2014CHÍNH PHỦ
14

Công văn 1114/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại hợp phần tài chính carbon Dự án phát triển năng lương tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
15

Thông tư 24/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
16

Thông tư 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
17

96/2013/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

09/09/2013BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 395/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

28/06/2013Tổng cục Hải quan
19

Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử

28/06/2013NĐ Chính phủ
20

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc lô hàng quá cảnh

28/06/2013Bộ Tài chính