Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Thông báo 143/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thẩm định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản nông nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------------
Số: 143/TB-BNN-ĐMDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 05 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA CÔNG TY TNHH1TV NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
Ngày 05/01/2012, Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, 90 và các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (Hội đồng thẩm định), họp thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Công ty TNHH1TV Nhà xuất bản nông nghiệp (Nhà xuất bản nông nghiệp). Tham gia thẩm định có Lãnh đạo Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Lãnh đạo Vụ Tài chính, đại diện Công đoàn ngành và Nhà xuất bản nông nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Điệp - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp thẩm định.
Sau khi nghe Nhà xuất bản nông nghiệp báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của đại diện cơ quan liên quan thuộc Bộ và Nhà xuất bản nông nghiệp. Hội đồng thẩm định thống nhất, thông báo như sau:
1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Nhà xuất bản nông nghiệp trình Bộ với các nội dung chủ yếu sau:
- Kế hoạch lập phù hợp với định hướng của Bộ.
- Về cơ bản biểu mẫu tổng hợp kế hoạch phù hợp với quy định.
- Các giải pháp triển khai thực hiện có căn cứ, khả thi.
2. Yêu cầu Nhà xuất bản nông nghiệp tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
a) Về định hướng chiến lược:
Lãnh đạo Nhà xuất bản nông nghiệp bàn bạc, thống nhất khái quát hóa mục tiêu chiến lược ngành nghề kinh doanh chính và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng việc phát triển các sản phẩm xuất bản phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Quá trình hoạt động của Nhà xuất bản nông nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là về công tác xuất bản.
Xác định rõ Nhà xuất bản tập trung đầu tư có hiệu quả thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Nhà xuất bản và không được đầu tư ra ngoài ngành.
b) Về kết cấu biểu mẫu, chỉ tiêu:
- Biểu mẫu tổng hợp kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ.
- Rà soát tính logic các chỉ tiêu, thuyết minh tăng, giảm các chỉ tiêu kế hoạch (nhất là chỉ tiêu tăng, giảm đột biến); thuyết minh cân đối các nguồn vốn đầu tư dài hạn của Nhà xuất bản nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư phát triển; danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015 và năm 2012.
c) Về giải pháp cụ thể triển khai thực hiện:
- Thực hiện tốt các giải pháp về quảng cáo, tiếp thị … để có nhiều việc làm, qua đó nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, ổn định đời sống người lao động.
- Tăng cường quản lý, giám sát (đất đai, tài sản, vốn …) theo quy định của pháp luật.
- Các giải pháp để cân đối các nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư phát triển (đổi mới máy móc thiết bị …) của Nhà xuất bản giai đoạn 2011-2015 và triển khai đầu tư năm 2012; hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, nhằm đảm bảo các hệ số an toàn tài chính của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện
- Giao Chủ tịch, Giám đốc Nhà xuất bản tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung nêu trên trình Bộ phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Nhà xuất bản. Để có đủ căn cứ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Tờ trình Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Kế hoạch 2012 của Nhà xuất bản phải khái quát hóa được toàn bộ nội dung của kế hoạch, nhất là mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà xuất bản nông nghiệp.
- Ban Đổi mới và Quản lý DNNN theo chức năng, nhiệm vụ Bộ giao (Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011), chủ động hướng dẫn, đôn đốc Nhà xuất bản khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung trên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Thành viên HĐ thẩm định;
- Vụ KH, Vụ Tài chính;
- Công đoàn ngành;
- Công ty TNHH1TV NXB NN
- Lưu: VP, ĐMDN (3).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Thị Hoàn

Thông báo 143/TB-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thẩm định Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản nông nghiệp

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 3091/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chuyển nguồn vốn đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
2

Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/

20/06/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ XÂY DỰNG - BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
4

Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
5

Thông tư 54/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

20/06/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

20/06/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Thông tư 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn ngân hàng thương mại

05/05/2014BỘ TÀI CHÍNH
8

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

05/05/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
9

Thông tư 13/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

24/04/2014NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
10

Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chỉnh sửa, bổ sung danh mục Dự án "Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)"

24/04/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11

Quyết định 739/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số đề án và cơ chế chính sách thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

24/04/2014BỘ TÀI CHÍNH
12

Nghị định 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

24/04/2014CHÍNH PHỦ
13

Nghị định 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

19/03/2014CHÍNH PHỦ
14

Công văn 1114/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại hợp phần tài chính carbon Dự án phát triển năng lương tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
15

Thông tư 24/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
16

Thông tư 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

05/12/2013NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
17

96/2013/NĐ-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

09/09/2013BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 395/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan của văn phòng đại diện Công ty nước ngoài

28/06/2013Tổng cục Hải quan
19

Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử

28/06/2013NĐ Chính phủ
20

Công văn 3167/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc lô hàng quá cảnh

28/06/2013Bộ Tài chính