Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 3370/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 3370/TCT-TNCN
V/v: Trách nhiệm kê khai nộp thuế TNCN đối với người nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình
Trả lời công văn số 115/CT-KTR1 ngày 20/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Điều 412, Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định:
“Điều 412. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự
Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:
1. Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;”
- Tại Điểm 10 của các hợp đồng ký ngày 29/7/2012 và 23/3/2013 giữa Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình (ĐNB) với Tập đoàn thầu khoán và kỹ thuật Hoàn cầu Trung Quốc (HQC) có nêu:
“10. Thuế
10.2. Tất cả các loại thuế quan, hải quan và các loại thuế khác phát sinh ở Việt Nam liên quan đến hoặc nằm trong phạm vi hợp đồng này phải do ĐNB chi trả; và ĐNB có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục thuế phát sinh từ cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam bằng chi phí của ĐNB. HQC chịu trách nhiệm đối với mọi loại thuế áp dụng ở Trung Quốc”
Căn cứ quy định và Hợp đồng nêu trên thì ĐNB có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế TNCN cho các cá nhân được HQC cử sang làm việc tại ĐNB (nếu phát sinh).
Tuy nhiên, do trong những năm qua Nhà thầu HQC đã khai thuế đối với cá nhân làm việc tại Đạm Ninh Bình thì Công ty Đạm Ninh Bình không phải khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nữa. Vì đối vớimột nghĩa vụ thuế thì chỉ một đối tượng kê khai, không khai trùng. Nếu Nhà thầu HQC không thực hiện khai thuế cho cá nhân thì Công ty Đạm Ninh Bình phải có trách nhiệm khai thuế theo đúng thỏa thuậntrong hợp đồng.
2. Xác định số thuế TNCN
- Tại Điều 11 và Điều 26 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội quy định:
“Điều 11. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
1. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số thu nhập quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật này mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế hoặc thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thu nhập
“Điều 26. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
1. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều này nhân với thuế suất 20%.
2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công là tổng số tiền lương, tiền công mà cá nhân không cư trú nhận được do thực hiện công việc tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập
- Tại Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về ấn định thuế đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế:
“d) Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên số kế toán để xác định nghĩa vụ thuế”
Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên thì thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo số thực nhận - không tính trên tổng chi phí ĐNB phải trả cho HQC. Trường hợp Nhà thầu HQC đã kê khai nhưng Cục thuế xác định là thấp so với thực tế thì có quyền ấn định số thuế phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế nêu trên.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Bình liên hệ với Vụ HTQT-Tổng cục Thuế để được trợ giúp trong quá trình xác minh thông tin thực hiện ấn định thuế nếu thấy cần thiết.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH MTV Đạm Ninh Bình;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ HTQT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Công văn 3370/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Công văn 13894/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

09/12/2014CHÍNH PHỦ
4

Công văn 4227/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 4202/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
6

Công văn 4203/TCT-CS của Tổng cục Thuế về biên lai thu lệ phí đăng ký xe

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 4204/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giá tính thuế tài nguyên

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
8

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động cho thuê đất

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
9

Công văn 4212/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
10

Công văn 4207/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 4210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 13611/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
13

Công văn 11752/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
14

Thông tư 141/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
15

Công văn 4131/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
16

Quyết định 714/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

17/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
17

Thông tư 138/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
19

Công văn 11430/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán thuế nhập khẩu

13/11/2014
20

Công văn 11463/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN