Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 416/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và EVN.
Sau khi nghe EVN báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
1. Biểu dương và đánh giá cao EVN, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao thực hiện xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao. EVN cũng đã tích cực, chủ động tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện trong nội bộ Tập đoàn 02 đề án: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2013-2015” và “Tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2014-2016”. Thực hiện những biện pháp, giải pháp trong 02 đề án này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và giảm giá thành của EVN.
2. Trên cơ sở tình hình triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề án hiện nay trong ngành điện; các giải pháp, biện pháp EVN đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và giảm giá thành; để phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo EVN thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:
- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cuối năm 2014 và năm 2015 các giải pháp, biện pháp đã đề ra về tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động của EVN trong 02 đề án đã được Tập đoàn phê duyệt; tiến hành rà soát thực trạng công nghệ, trình độ lao động và biên chế trong từng khâu sản xuất - truyền tải - phân phối điện, xác định những điểm còn hạn chế làm cho năng suất lao động chưa cao để thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, nâng cao năng suất, tăng hiệu quả sản xuất và cung ứng điện.
- Đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp, biện pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động, giảm giá thành đã thực hiện để hoàn chỉnh xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của EVN giai đoạn 2016-2020” (Đề án) với các giải pháp, biện pháp toàn diện và cụ thể hơn, phù hợp với tiến trình tái cơ cấu ngành điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2015.
- Nội dung Đề án cần xem xét đồng bộ với các chương trình, kế hoạch và đề án lớn khác đang được triển khai xây dựng, bao gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của EVN giai đoạn 2016-2020; Bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Tái cơ cấu ngành điện gắn với Lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013.
3. Trên cơ sở đề cương Đề án đã đề ra, EVN nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan liên quan; bổ sung một số nội dung cụ thể như sau:
- Phân tích, đánh giá rõ hiện trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động chung của EVN cũng như cụ thể từng khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện. Lựa chọn mô hình tham chiếu quốc tế cụ thể đến năm 2020, lưu ý mô hình tham chiếu có chỉ số hoạt động hiệu quả, năng suất lao động cao và có phạm vi hoạt động, cơ cấu tổ chức tương tự.
- Xác định rõ các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động cụ thể đối với từng khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện đến năm 2020 và phân tích tổng hợp mục tiêu chung của Tập đoàn. Xác định các giải pháp tổng thể sẽ thực hiện để đạt mục tiêu đề ra cũng như các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể.
- Xác định rõ nguồn lực để thực hiện Đề án; các cơ chế, chính sách cần kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành để thực hiện đạt hiệu quả.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, LĐTBXH;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Các Vụ: TKBT, TH, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
2

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
3

Thông báo 415/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An

28/10/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
4

Thông báo 352/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
5

Thông tư 118/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

08/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Thông báo 334/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

08/09/2014CHÍNH PHỦ
8

Quyết định 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020

08/09/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
9

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
10

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
11

Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số

26/08/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
12

Luật Phá sản của Quốc hội, số 51/2014/QH13

21/07/2014QUỐC HỘI
13

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
15

Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

17/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
16

Công văn 6148/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

16/07/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
17

Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

03/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
18

Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

03/07/2014CHÍNH PHỦ
19

Quyết định 4603/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013

03/07/2014BỘ CÔNG THƯƠNG
20

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

03/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ