Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 282/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP
Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.Tham dự có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có công ty nông, lâm nghiệp.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị, dự thảo Nghị định của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và dự kiến hướng dẫn một số cơ chế chính sách về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Sau phát biểu thảo luận của lãnh đạo các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận:
1. Hoan nghênh sự chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu và công tác phục vụ hội nghị của các đơn vị liên quan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triểndoanh nghiệp, các Bộ, ngành đã tổ chức hội thảo, khảo sát, làm việc với một số địa phương, công ty nông, lâm nghiệp, để trao đổi, làm rõ, bổ sung nội dung các dự thảo Nghị định, văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp là những việc làm rất thiết thực.
2. Về nội dung tiếp tục sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đã nói cụ thể trong Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, trong năm 2014, 2015. Cần tập trung tổ chức triển khai làm tốt các nhiệm vụ sau:
a) Tiếp tục rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng công ty nông, lâm nghiệp, xây dựng phương án sắp xếp lại các công ty này, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, gắn kết giữa phát triển vùng nguyên liệu với sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, hình thành mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp nông lâm công nghiệp, nâng cao giá trị hàng hóa, giá trị trên một đơn vị diện tích sản xuất; nâng cao đời sống của người dân.
b) Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất:
Tiếp tục rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xác định diện tích các loại đất quản lý, sử dụng cho từng mục đích.
Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất chưa đúng quy định; đất cho thuê, cho mướn; đất bị lấn chiếm; tranh chấp; đất giao khoán; đất ở, đất kinh tế hộ gia đình; đất liên doanh, liên kết, hợp đồng hợp tác đầu tư.
Hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện thuê đất hoặc giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai, chuyển giao đối với các loại đất nằm ngoài quy hoạch của công ty về địa phương quản lý vào năm 2015.
Đổi mới nội dung hình thức quản lý, sử dụng đất theo hướng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất rừng phòng hộ, đất để thực hiện nhiệm vụ công ích, đất hộ gia đình cá nhân đangsử dụng thuộc diện miễn nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Nhà nước cho thuê đất đối với điện tích đất nông, lâm nghiệp giao cho các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân không thuộc đối tượng giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
Đối với diện tích đất chuyển giao về địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại các đối tượng sử dụng đất để giải quyết cho hộ gia đình cá nhân được tiếp tục giao đất hoặc thuê đất theo quy định.
c) Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
Thực hiện giao rừng tự nhiên gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật bảo vệ phát triển rừng. Thực hiện định giá rừng sản xuất là rừng trồng làm cơ sơ để giao vốn, thực hiện cổ phần hóa, liên doanh liên kết, thế chấp vay vốn.
Thực hiện phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên có trữ lượng giàu và trung bình; thực hiện nhiệm vụ công ích theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất nhưng chưa có phương án quản lý rừng bền vững, rừng tự nhiên nghèo có khả năng phục hồi trong thời gian chăm sóc chưa khai thác. Hoàn thiện hình thức giao khoánrừng, đất rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng quản lý chăm sóc bảo vệ; lập dự án cải tạo để trồng rừng mới hoặc trồng cây công nghiệp hiệu quả hơn đối với rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt không có khả năng phục hồi.
d) Về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp:
- Tiếp tục duy trì, củng cố phát triển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với các công ty nông nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết hợp an ninh - quốc phòng, tập trung chủ yếu trên địa bàn vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đối với công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng tự nhiên là rừng sản xuất: xem xét cụ thể từng trường hợp để sắp xếp lại theo 2 hình thức: (1) Các công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững thực hiện sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp. (2) Công ty lâm nghiệp quản lý chủ yếu rừng tự nhiên là rừng sản xuấtchưa được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và chưa được cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững thực hiện nhiệm vụ công ích, đồng thời được huy động các nguồn tài chính phục vụ bảo vệ, phát triển rừng; được tận dụng sản phẩm từ rừng theo quy chế quản lý rừng; trường hợp các công ty không chuyển đổi được sang các loại hình công ty nêu trên thì chuyển sang Ban quản lý rừng.
- Thực hiện cổ phần hóa các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp (quản lý chủ yếu rừng trồng). Trước mắt nhà nước giữ 65% vốn điều lệ trở lên ở một số ngành nghề hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc, biên giới, an ninh quốc phòng, sau năm 2015 sẽ giảm dần theo quy định và tình hình thực tế. Đối với công ty nông nghiệp trồng cây ngắn ngày, cây hàng năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, công ty giống cây nông nghiệp, giống cây lâm nghiệp, giống chăn nuôi, giống thủy sản Nhà nước không giữ cổ phần chi phối.
- Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến nông lâm sản và thị trường.
- Kiên quyết giải thể các công ty nông, lâm nghiệp hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài; các công ty thực hiện khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản phẩm làm ra; các công ty quy mô nhỏ, không cần thiết phải giữ lại.
3. Tổ chức thực hiện.
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp trong tháng 8 năm 2014.
- Hướng dẫn việc giao rừng tự nhiên gắn với việc giao đất không thu tiền hoặc cho thuê đất; quy định quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chí phân loại rừng (giàu, trung bình, nghèo, nghèo kiệt); việc chuyển đổi, cải tạo rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiệt không có khả năng phục hồi sang trồng rừng hoặc trồng cây công nghiệp hiệu quả hơn; các hình thức giao khoán rừng, đất rừng cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng chăm sóc, bảo vệ.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây, rừng trồng, đàn gia súc để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, đơn giá dịch vụ công ích đối với rừng tự nhiên là rừng sản xuất để làm căn cứ giao kế hoạch hoặc ký hợp đồng dịch vụ công ích đối với loại rừng này.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học-Công nghệ xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích chuyển giao ứng dụng các tiến bộ, khoa học và công nghệ về giống mới, phân bón, cơ giới hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty và nhân dân trong vùng.
b) Bộ Tài Nguyên và Môi trường:
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; lập phương án quy hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp.
c) Bộ Tài chính:
Hướng dẫn hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành:
- Cơ chế chính sách đặc thù về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp.
- Vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; vốn chi phối trong các doanh nghiệp nhà nước giữ tỷ lệ chi phối; bán cổ phần ưu đãi cho người lao động.
- Bố trí ngân sách để thực hiện bảo vệ, chăm sóc phát triển rừng phòng hộ rừng tự nhiên chưa có phương án quản lý rừng bền vững (chưa được khai thác); ngân sách cho việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp; cho ứng trước để thực hiện ngay trong năm 2014.
- Cơ chế tài chính, hạch toán đối với các công trình kinh tế xã hội đặc thù thật sự cần thiết phải giữ lại trong các công ty nông, lâm nghiệp.
- Hướng dẫn xử lý dứt điểm các khoản vốn và tài sản, nợ đọng, nợ khó đòi; có cơ chế giải quyết các khoản phải trả do khách quan; tài sản còn vốn nhà nước trên đất (rừng, vườn cây lâu năm...).
- Điều chỉnh, bổ sung phương pháp xác định giá thuê đất đối với đất sản xuất nông, lâm nghiệp; nghiên cứu, kiến nghị việc giảm thuế suất và để lại thuế tài nguyên gỗ khai thác rừng tự nhiên.
d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động dôi dư trong khi sắp xếp, chuyển đổi công ty nông lâm nghiệp.
- Hướng dẫn về chính sách, chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, công nhân và người lao động không hưởng lương từ công ty do hợp đồng nhận khoán.
đ) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
Hướng dẫn phương pháp xử lý về các khoản vay nợ cũ của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế xử lý các khoản nợ cũ kể cả nợ gốc, nợ lãi đối với các doanh nghiệp khi thực hiện sắp xếp. Bổ sung, sửa đổi về cơ chế, chính sách cho vay đối với tính chất đặc thù của ngành nông lâm nghiệp, chu kỳ sản xuất cây trồng vật nuôi cho phù hợp.
e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có quản lý công ty nông, lâm nghiệp chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng phương án tổng thể về sắp xếp đổi mới và phát triển của đơn vị mình theo lộ trình cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2014.
g) Cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, các cấp, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong các công ty nông, lâm nghiệp và nhân dân về chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
h) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình, kế hoạch này.
i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
k) Phê bình một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có lãnh đạo tham dự Hội nghị. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm để không tái diễn.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTN, V.III, KTTH, TKBT; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
2

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
3

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

28/10/2014 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
4

Thông báo 415/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An

28/10/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
5

Thông báo 352/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
6

Thông tư 118/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

08/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
7

Thông báo 334/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
8

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

08/09/2014CHÍNH PHỦ
9

Quyết định 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020

08/09/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10

Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số

26/08/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
11

Luật Phá sản của Quốc hội, số 51/2014/QH13

21/07/2014QUỐC HỘI
12

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14

Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

17/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
15

Công văn 6148/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

16/07/2014TỔNG CỤC HẢI QUAN
16

Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

03/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
17

Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

03/07/2014CHÍNH PHỦ
18

Quyết định 4603/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013

03/07/2014BỘ CÔNG THƯƠNG
19

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

03/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
20

Quyết định 727/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án 2 - Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

03/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ