Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 6148/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 6148/TCHQ-VP
V/v: Triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Thời gian vừa qua, một số đối tượng đã lợi dụng biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để phá hoại tài sản, đặc biệt là trụ sở, nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trước tình hình trên, để khắc phục hậu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các UBND, các Bộ ngành trước mắt triển khai một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại tại Thông báo số 207/TB-CP ngày 20/5/2014, công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm). Bộ Tài chính cũng đã gửi công điện số 01/BTC-CĐ ngày 20/5/2014 chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành Tài chính khẩn trương thực hiện một số công việc theo chức năng được phân công, ban hành công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các giải pháphỗ trợ doanh nghiệp.
Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, Tổng cục Hải quan yêu cầu:
I.Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
1. Thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính tại các văn bản dẫn trên.
2. Bố trí bộ phận trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các vấn đề hải quan có liên quan, công khai đầu mối liên hệ cho các doanh nghiệp tiện liên hệ; Cử cán bộ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có liên quan để tìm hiểu, đánh giá mức độ hình thiệt hại của doanh nghiệp phục vụ xác định số tiền thuế doanh nghiệp được miễn, giảm đối với hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại; gia hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.
3. Trang bị máy tính có kết nối với Hệ thống thông quan tự động dự phòng tại trụ sở cơ quan hải quan phục vụ doanh nghiệp khai và truyền dữ liệu để làm thủ tục hải quan.
4. Thông quan các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp bị thiệt hại đang có nợ thuế. Tạo thuận lợi trong thủ tục hải quan đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp đang trong tình trạng nợ thuế để doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thời gian giao hàng theo thỏa thuận, hợp đồng đã ký với đối tác; Bố trí cán bộ làm ngoài giờ, ngày nghỉ để làm thủ tục hải quan khi doanh nghiệp đề nghị.
5. Hỗ trợ doanh nghiệp bị cháy, thất lạc hồ sơ, chứng từ hải quan trong việc khôi phục, chia sẻ dữ liệu; sao lưu các hồ sơ, chứng từ hải quan (bản lưu của cơ quan hải quan) khi có đề nghị.
6. Hướng dẫn doanh nghiệp trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của các doanh nghiệp bị thiệt hại; trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nhanh chóng xử lý gia hạn, miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất; gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản hàng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.
Trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại hồ sơ hải quan thì sử dụng hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan hoặc dựa trên cam kết của doanh nghiệp để làm cơ sở xét miễn, giảm, gia hạn và thực hiện hậu kiểm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
7. Báo cáo các vướng mắc vượt thẩm quyền để Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn hoặc kiến nghị Chính phủ bổ sung các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
8. Báo cáo định kỳ hàng tuần về Tổng cục Hải quan tình hình, kết quả xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp; tổng hợp số liệu về số thuế nhập khẩu được miễn, giảm, hoàn và số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được gia hạn của các doanh nghiệp bị thiệt hại (trong đó nêu rõ tên doanh nghiệp, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, gia hạn của từng doanh nghiệp) theo nội dung chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tại các văn bản dẫn trên và các văn bản tiếp theo (nếu có).
II. Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan:
1. Văn Phòng Tổng cục Hải quan:
- Tổng hợp danh sách các doanh nghiệp bị thiệt hại (tên, mã số thuế, địa chỉ) gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để biết và thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của các cấp.
- Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện.
2. Cục Giám sát quản lý:
- Hướng dẫn vướng mắc về thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa; Thanh khoản của các hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu...;
- Kiến nghị bổ sung các biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan.
3. Cục Thuế xuất nhập khẩu:
- Hướng dẫn vướng mắc thủ tục, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.
- Kiến nghị bổ sung các biện pháp, thủ tục, hồ sơ đơn giản hóa thủ tục quản lý thuế.
4. Vụ Pháp Chế: Hướng dẫn về việc không xử phạt vi phạm hành chính với trường hợp hồ sơ hải quan bị cháy, tiêu hủy, mất; quá hạn thanh khoản…
5. Cục CNTT&TKHQ, Ban triển khai dự án VNACCS, Ban CCHĐH Hải quan:
- Hướng dẫn cung cấp, chia sẻ dữ liệu liên quan đến hàng hóa XNK để hỗ trợ các doanh nghiệp hư hỏng, cháy, mất máy tính và hồ sơ hải quan.
- Hướng dẫn khai và làm thủ tục hải quan tại Trụ sở hải quan khi doanh nghiệp có nhu cầu.
6. Ban Quản lý rủi ro Hải quan: Nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật chỉ tiêu phân luồng đối với hàng hóa của các doanh nghiệp bị tổn thất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa của các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý hải quan.
Yêu cầu các đồng chí Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức triển khai kịp thời các chỉ đạo trên, trường hợp có vướng mắc thì khẩn trương báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua các đơn vị thuộc Tổng cục với nhiệm vụ cụ thể nêu tại Điểm II).
Các đơn vị chức năng thuộc cơ quan Tổng cục Hải Quan tập trung nguồn lực để phối hợp với địa phương giải quyết kịp thời vướng mắc; Tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bổ sung báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, tổ chức triển khai thực hiện

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Lưu VT, VP (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Công văn 6148/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ, tạo thuận lợi thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
2

Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động

03/11/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
3

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

28/10/2014 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
4

Thông báo 415/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An

28/10/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
5

Thông báo 352/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
6

Thông tư 118/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

08/09/2014BỘ TÀI CHÍNH
7

Thông báo 334/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
8

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

08/09/2014CHÍNH PHỦ
9

Quyết định 1210/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020

08/09/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
11

Thông báo 282/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị Triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công

08/09/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
12

Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số

26/08/2014BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
13

Luật Phá sản của Quốc hội, số 51/2014/QH13

21/07/2014QUỐC HỘI
14

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
15

Quyết định 37/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
16

Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

17/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
17

Công văn 3762/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đến quý I/2014

03/07/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
18

Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

03/07/2014CHÍNH PHỦ
19

Quyết định 4603/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2013

03/07/2014BỘ CÔNG THƯƠNG
20

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015

03/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ