Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 279/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc của 09 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 279/TTg-QHQT
V/v: Xử lý các vướng mắc của 09 dự án do WB tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông
vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định,
Quảng Bình.
Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 548/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 02 năm 2012 về việc xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với 09 dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB); căn cứ kết quả cuộc họp do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì với các cơ quan, địa phương tại Văn phòng Chính phủ vào ngày 01 tháng 3 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Có văn bản chính thức đề nghị phía WB làm rõ quy trình và thời hạn phê duyệt hồ sơ thầu và các tài liệu liên quan; có cơ chế kiểm tra giám sát nội bộ và phân cấp phù hợp, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý ODA của Chính phủ làm việc với WB để thống nhất các vấn đề liên quan đến việc hạn chế gia hạn, bổ sung vốn cho các dự án (không bổ sung vốn đối với các dự án không thực hiện đúng tiến độ và chưa giải ngân được 50% số vốn cam kết). Đối với các dự án đang triển khai, nếu bắt buộc phải gia hạn cần làm rõ lý do, kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan chủ quản cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
2. Các Bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản của 09 dự án giải ngân chậm nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức giao ban hàng tháng để xem xét, xử lý các vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ của các dự án trên;
- Định kỳ cuối Quý có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các cam kết giải ngân; đề xuất các kiến nghị và giải pháp cụ thể, khả thi giải quyết các khó khăn vướng mắc trong Quý tiếp theo để làm việc với WB và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
- Thực hiện việc kiện toàn, tăng cường năng lực cho Bản quản lý các dự án theo hướng chuyên nghiệp hóa.
- Đôn đốc, chỉ đạo, rà soát và kiểm tra việc thực hiện các cam kết đẩy nhanh tiến độ giải ngân và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và hiệu quả của các dự án.
3. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc và cam kết giải ngân các dự án dưới đây, bảo đảm trong năm 2012 đưa các dự án này ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm:
a) Đối với Dự án Phát triển hệ thống cấp nước: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố thuộc Dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai các hợp đồng ký kết. Xác định lại chính xác số vốn cần hủy với WB vào trong nửa đầu tháng 3 năm 2012, có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hủy vốn và thực hiện trước ngày 15/6/2012, bảo đảm khoản tiền này được tái sử dụng cho các dự án khác.
b) Đối với Dự án Phát triển công nghệ thông tin: Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện các gói thầu còn lại, có giải pháp tăng cường năng lực quản lý và thực hiện đối với dự án. Đối với 06 gói thầu đang được WB xem xét, cần chỉ đạo phối hợp với WB để xử lý ngay và sớm có trả lời về kết quả thẩm định các gói thầu này. Đối với các gói thầu tính đến tháng 3 năm 2012 nếu không thực hiện được, cần sớm có giải pháp cắt bỏ hoặc thay thế để đảm bảo không làm chậm tiến độ giải ngân chung của Dự án.
c) Đối với Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện ngay công tác đấu thầu trong tháng 3 phải xử lý xong mở thầu đối với gói thầu bãi rác và xử lý nước thải; ký hợp đồng thi công trước tháng 5/2012 và đến ngày 30/6/2012 bảo đảm thực hiện đầy đủ cam kết với WB.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Bịnh - Thành phố Quy Nhơn thực hiện đúng tiến độ cam kết và không gia hạn dự án; sớm phê duyệt các hồ sơ mời thầu còn lại gửi WB xem xét, phát hành hồ sơ trong tháng 3/2012, đảm bảo thực hiện các gói thầu chậm nhất vào tháng 6/2012.
d) Đối với Dự án Cạnh tranh nông nghiệp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm gửi báo cáo chính thức trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ quản lý ODA về kế hoạch tái cơ cấu dự án. Cần xem lại hiệu quả đối với mô hình mở rộng Dự án sang các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
đ) Đối với Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các tỉnh dự án sớm hoàn thiện các gói thầu, đẩy nhanh tiến độ đối với 12 gói thầu đang ký và 06 gói thầu đang chờ thư không phản đối của WB; Thực hiện đúng cam kết như kế hoạch tái cấu trúc dự án, thu hẹp phạm vi thực hiện dự án muộn nhất đến cuối tháng 4 phải trình đề xuất cơ cấu lại và gửi đề xuất tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, WB; phối hợp với Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ quyết toán các hợp đồng đã thực hiện. Muộn nhất tháng 6/2012 phải hoàn thành báo cáo tái cơ cấu, trong đó cần lưu ý thực hiện điều chỉnh và hủy bỏ một phần vốn không giải ngân kịp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
e) Đối với các dự án Giao thông đô thị thành phố Hà Nội: UBND thành phố Hà Nội cần lưu ý tăng cường phân cấp cho các đơn vị thực hiện dự án; chỉ đạo Ban quản lý dự án hướng dẫn các tư vấn khẩn trương hoàn tất các tài liệu đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ đã cam kết với WB; triển khai ngay đề án tái cấu trúc Dự án.
g) Đối với Dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin tài chính: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo sát sao hơn đối với các hoạt động dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
h) Đối với Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP):
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động báo cáo đề xuất cơ chế phối hợp giữa cấp trung ương và địa phương thuộc dự án, chỉnh sửa các tồn tại đối với cơ chế thực hiện đang áp dụng đối với dự án;
- Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước phối hợp bố trí vốn, đảm bảo hỗ trợ cho cơ chế thí điểm áp dụng cho dự án này;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp đánh giá lại cơ chế thực hiện của dự án, thảo luận và đề xuất ngay cơ chế tháo gỡ khó khăn trong tháng 3/2012 báo cáo kết quả tháo gỡ với đại diện các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
i) Đối với Dự án Hiện đại hóa hệ thống thuế: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp đưa ra giải pháp ổn định bộ máy nhân sự dự án; cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu ITAS (chiếm 80% tổng vốn dự án) và tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo của Cơ quan chủ quản dự án./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 35
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải

Công văn 279/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các vướng mắc của 09 dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 14281/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện dự án đầu tư

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Thông tư 07/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

01/12/2014 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
3

Quyết định 1995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020

10/11/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
4

Công văn 3997/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

28/10/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Thông tư 136/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 122/2013/TT-BTC ngày 28/08/2013 của Bộ Tài chính

28/10/2014BỘ TÀI CHÍNH
6

Thông báo 417/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

28/10/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
7

Nghị định 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

28/10/2014CHÍNH PHỦ
8

Công văn 6142/UBND-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống nước thải tập trung

08/09/2014ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
9

Công văn 9110/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định ưu đãi đầu tư

06/08/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
10

Công văn 396/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

21/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11

Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ

18/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
12

Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ

17/07/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13

Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước Pa-le-xtin về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

20/06/2014CHÍNH PHỦ
14

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Đầu tư trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Ấn Độ

20/06/2014CHÍNH PHỦ
15

Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ

01/04/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
16

Công văn 264/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nhà máy nước sông Đuống

19/03/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
17

Công văn 1142/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án Ứng dụng điện mặt trời vay vốn ODA Phần Lan

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
18

Công văn 1012/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc Fitch công bố mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam năm 2014

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
19

Công văn 574/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

27/02/2014VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
20

Công văn 97/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án BOT đầu tư tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

27/02/2014THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ