Chào mừng Quý Khách đến với Công ty luật Hoàng Minh

Công văn 9243/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xuất khẩu gỗ

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 9243/BTC-TCHQ
V/v: Xử lý thuế xuất khẩu gỗ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;
- Công ty TNHH Xuân Lâm.
(Khối 11, Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

 

Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Xuân Lâm (Công ty) về đề nghị hoàn thuế xuất khẩu lô hàng gỗ samu có nguồn gốc nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Căn cứ khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì:"Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu"
Căn cứ điểm c2 khoản 5 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT thì: "Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm, thời hạn tối đa cho phép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đến ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vật tư của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế".
2. Để xử lý trường hợp của Công ty TNHH Xuân Lâm, Bộ Tài chính đề nghị:
- Công ty lập bản kê khai định mức bổ sung đối với gỗ tròn nhập khẩu được cắt ngắn để xuất khẩu trên cơ sở đó để xác định tỷ lệ số lượng gỗ thực tế xuất khẩu, số lượng gỗ nhập khẩu làm cơ sở để xác định số tiền thuế xuất khẩu được hoàn theo quy định.
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai kiểm tra hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, xuất kho của các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu; kiểm tra chứng từ thanh toán các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu; kiểm tra hồ sơ nguồn gốc lâm sản theo quy định tại Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và các chứng từ khác có liên quan.
Trường hợp kiểm tra xác định số gỗ nhập khẩu thuộc các tờ khai nhập khẩu đã thực xuất khẩu, hồ sơ hoàn thuế đủ, đúng quy định tại khoản 2 Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC); Công ty được cơ quan Kiểm lâm xác nhận lâm sản và hồ sơ nguồn gốc lâm sản theo quy định tại Điều 7, Điều 10 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012; đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam theo Điều 1 Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012; đồng thời Công ty có văn bản cam kết các lô hàng xuất khẩu đều có nguồn gốc nhập khẩu thì thực hiện không thu thuế xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (hoàn thuế xuất khẩu đã nộp) cho doanh nghiệp.
Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thông báo cho Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để xử lý thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bộ Tài chính trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Xuân Lâm được biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT. Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Công văn 9243/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế xuất khẩu gỗ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

STTTiêu đề văn bảnNgày thángNơi ban hành
1

Công văn 11889/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc cưỡng chế thuế

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
2

Công văn 13894/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH
3

Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

09/12/2014CHÍNH PHỦ
4

Công văn 4227/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
5

Công văn 4202/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước của khoản thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe máy

09/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
6

Công văn 4203/TCT-CS của Tổng cục Thuế về biên lai thu lệ phí đăng ký xe

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
7

Công văn 4204/TCT-CS của Tổng cục Thuế về giá tính thuế tài nguyên

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
8

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động cho thuê đất

01/12/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
9

Công văn 4212/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
10

Công văn 4207/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với các hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa tương lai

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
11

Công văn 4210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

25/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
12

Công văn 13611/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua kho bạc Nhà nước với cơ quan hải quan

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
13

Công văn 11752/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
14

Thông tư 141/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

20/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH
15

Công văn 4131/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

20/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
16

Quyết định 714/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 67/2014/TT-BTC ngày 21/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại

17/11/2014 BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
17

Thông tư 138/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH
18

Công văn 11515/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu

17/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
19

Công văn 11430/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thanh toán thuế nhập khẩu

13/11/2014
20

Công văn 11463/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

13/11/2014BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN